Members BK

Księga Gości

Ku przesrodze

Polecane Linki

Insygnia BK

Odwiedziło nas już:
  • w tym miesiącu: 4342
  • ogółem: 515002

Blue Knight’s

1974 - 1999


Regulamin


REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO STRÓŻÓW PRAWA
BŁĘKITNI RYCERZE.ARTYKUŁ I
NAZWA, PIECZĘĆ ZRZESZENIA, SZTANDAR, MUNDURY, HYMN, SIEDZIBA GŁÓWNA.ROZDZIAŁ 1.01. NAZWA. Nazwa Zrzeszenia (nazywanego odtąd „Międzynarodowym”) to Międzynarodowy Klub Motocyklowy Stróżów Prawa Błękitni Rycerze.

ROZDZIAŁ 1.02. PIECZĘĆ. Na pieczęci Międzynarodowego Zrzeszenia wypisana zostanie nazwa Zrzeszenia i data „ 18 grudnia 1974 roku”. Dopuszcza się używania dokładnej kopii pieczęci; poniżej zamieszczono odcisk pieczęci Zrzeszenia Międzynarodowego.ROZDZIAŁ 1.03. GODŁO ZRZESZENIA PRZEDSTAWIA SIĘ JAK PONIŻEJ.ROZDZIAŁ 1.04. SZTANDAR. Sztandar Zrzeszenia Międzynarodowego składa się z białego tła ograniczonego zakrzywionym niebieskim obrysem ze słowami Błękitni Rycerze w kolorze niebieskim, umieszczonymi centralnie wewnątrz obrysu. Wnętrze sztandaru składa się z oficjalnego godła Błękitnych Rycerzy, to jest białego tła ograniczonego zakrzywionym niebieskim obrysem, wewnątrz którego umieszczono centralnie nazwę Stanu lub Prowincji, w której mieści się oddział. Jakikolwiek oddział zamierzający dokonać zmian w oficjalnym sztandarze na użytek swoich członków, przedkłada kopię proponowanych zmian w projekcie w Międzynarodowym Zarządzie Dyrektorów. Żadnemu oddziałowi nie wolno przyjmować i nosić sztandaru nie zaaprobowanego przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów.

ROZDZIAŁ 1.05. MUNDURY. Każdemu oddziałowi wolno przyjąć mundur, który będzie w dobrym guście i będzie noszony w sposób, który utrwala pozytywny wizerunek Błękitnych Rycerzy. Ogólny projekt takiego munduru musi być oparty o mundury stróżów prawa.

ROZDZIAŁ 1.06. HYMN. Hymnem Zrzeszenia jest „Gallant Knights of Blue” ze słowami i muzyką autorstwa Josepha O. Stebbinsa.

ROZDZIAŁ 1.07. SIEDZIBA GŁÓWNA. Siedzibę główną Zrzeszenia Międzynarodowego do zarządzania sprawami Zrzeszenia ustala się w mieście Bangor w Stanie Maine.

ROZDZIAŁ 1.08 WYŁˇCZNE PRAWO DO NAZWY I ZNAKÓW. Zrzeszenie Międzynarodowe i jego autoryzowane oddziały posiadają wyłączne prawo do używania nazwy „Międzynarodowy Klub Motocyklowy Stróżów Prawa Błękitni Rycerze” oraz słów „Błękitni Rycerze”. Zrzeszenie zachowuje wyłączne i jedyne prawo do użytkowania, do zezwalania i odmowy użycia godła, pieczęci, odznak i innych elementów zawierających słowa „Błękitni Rycerze” oraz jakichkolwiek innych Zarejestrowanych Znaków Zrzeszenia. Żaden członek, oddział lub inny pododdział Zrzeszenia nie będzie używał nazwy Zrzeszenia lub jego znaku w działalności biznesowej i jakiejkolwiek innej działalności, która narusza Konstytucję, Regulamin i wytyczne określone przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów. Wszelkie artykuły nie oznaczone w sposób wyraĽny jako materiały imprezowe, oddziałowe lub konferencyjne a oferowane na sprzedaż przez jakiegokolwiek członka, oddział lub inny pododdział Zrzeszenia oraz noszące nazwę Zrzeszenia lub nazwę „Błękitni Rycerze”, lub zarejestrowany znak Zrzeszenia, muszą być przedkładane i zatwierdzane przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów w zgodzie z wytycznymi przyjętymi przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów. Nie upoważnione użycie nazwy Zrzeszenia, godła oraz znaków skutkować będzie nałożeniem grzywny, usunięciem lub zawieszeniem popełniającego wykroczenie członka oddziału lub innego pododdziału Zrzeszenia, według Artykułu X Regulaminu.
Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów nakłada karę na naruszających literę powyższego Rozdziału wystosowując list ostrzegawczy. List taki zawiera datę, czas, miejsce, tożsamość osoby sprzedającej oraz wyczerpujący opis przedmiotu wykroczenia. Kopię niniejszego listu dostarcza się Prezesowi i Sekretarzowi Konferencji, do której należy dany oddział.
Jakiekolwiek kolejne naruszenie lub odmowa usunięcia danego przedmiotu sprzedaży po otrzymaniu zawiadomienia o takim naruszeniu, skutkuje grzywną. Za drugie wykroczenie w wysokości do 100 dolarów, a w przypadku trzeciego i kolejnych wykroczeń grzywną w wysokości do 250 dolarów oraz, lub zawieszeniem lub rozwiązaniem oddziału. Cały dochód otrzymany z takich grzywien przekazuje się na konto „Funduszu Specjalnego”.
Poprawiono dnia 5.09.1984
Poprawiono dnia 17.07.1990
Poprawiono dnia 20.07.1992.

ROZDZIAŁ 1.09. OFICJALNE ZWIERZĘ KLUBOWE. Zwierzęciem Zrzeszenia jest foka.
Dodano dnia 18. 02.1984.


ARTYKUŁ II
CZŁONKOSTWO MIĘDZYNARODOWE.

ROZDZIAŁ 2.01. KLASYFIKACJA I KADENCJA CZŁONKOWSKA. Ustala się pięć klas członkostwa:
1). Członkowie Zwyczajni;
2). Członkowie Stowarzyszeni;
3). Członkowie Honorowi;
4). Specjalni członkowie Honorowi – Kapelan Oddziałowy;
5). Członkowie Dożywotni.
Żaden członek nie może posiadać członkostwa w więcej niż jednym założonym zgodnie z prawem oddziałem.
Poprawiono dnia 14.07.1984

ROZDZIAŁ 2.02. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI. Tylko takie osoby, które spełniają odpowiednie warunki Konstytucji Międzynarodowej (Statutu Stowarzyszenia) mogą być członkami Zwyczajnymi Zrzeszenia Międzynarodowego.
Kadencja członka Zwyczajnego trwa jeden rok, począwszy od daty dorocznego zebrania wyborczego Zrzeszenia.
Poprawiono dnia 10.05 1984.

ROZDZIAŁ 2.03. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI. Tylko takie osoby, które spełniają odpowiednie warunki Konstytucji Międzynarodowej mogą stać się członkami Stowarzyszonymi. Kadencja członka Stowarzyszonego trwa jeden rok, począwszy od daty dorocznego zebrania wyborczego Zrzeszenia.
Poprawiono dnia 10.05.1984.

ROZDZIAŁ 2.04. CZŁONKOWIE HONOROWI. Osoby, które wniosły znaczny wkład w promocję bezpiecznej jazdy na motocyklu w skali międzynarodowej oraz w rozrywkę i rozwój sportu motocyklowego, mogą być desygnowani na członków Honorowych przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów lub przez oddziały jak niniejszym przewidziano. Osoba desygnowana na takie członkostwo Honorowe musi być wcześniej zarekomendowana na piśmie przez przynajmniej siedmiu (7) członków oddziału o dobrej reputacji. Niniejsze nie dotyczy desygnowania przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów Honorowych Członków Poza-Granicami-Oddziału. W gestii oddziałowego Zarządu Dyrektorów pozostaje ocena, czy dana osoba spełnia warunki na Honorowego członka oddziału, na podstawie jej wkładu w działalność Zrzeszenia Międzynarodowego lub sportu motocyklowego. Członkostwo Honorowe jest nadawane przez zarządy oddziałów na okres jednego roku a następnie oceniane przez zainteresowany oddział po upływie jednego roku oraz podlega ocenie przez zainteresowany oddziałowy Zarząd Dyrektorów na dorocznym zebraniu oddziału. Oddziałowy Zarząd Dyrektorów może mianować komisję do oceny ważności decyzji o nadaniu statusu członka Honorowego i jego odnowienia.
Liczba członków Honorowych w danym oddziale nie może przekraczać więcej niż dziesięć procent (10%) łącznej liczby członków Zwyczajnych, Stowarzyszonych i Dożywotnich w poprzednim roku. Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów w danym oddziale może przyznawać członkostwo Honorowe wedle własnego uznania, pod warunkiem jednak, że liczba członków Honorowych przyznanych przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów nie przekroczy jednego procenta (1%) łącznej liczby członków Zwyczajnych, Stowarzyszonych i Dożywotnich Zrzeszenia Międzynarodowego. Osoby desygnowane na członków Honorowych przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów będą Członkami Poza-Granicami-Oddziału Zrzeszenia Międzynarodowego.

ROZDZIAŁ 2.04.1. SPECJALNI CZŁONKOWIE HONOROWI (KAPELAN ODDZIAŁOWY). Każdy oddział może przyznać status Specjalnego członkostwa Honorowego wyświęconemu członkowi powszechnie uznanej religii lub zgromadzenia religijnego na pozycję Kapelana oddziałowego. Członkostwo takie ogranicza się do jednej osoby na oddział, nadawane jest corocznie, a podstawą wyboru są kryteria ustalone przez oddział o ile pozostają w zgodzie z Konstytucją i Regulaminem.
Poprawiono dnia 21.07.1986.

ROZDZIAŁ 2.05. CZŁONKOWIE DOŻYWOTNI. Członkostwo Dożywotnie zastrzega się dla Założycieli Zrzeszenia Międzynarodowego i byłych Prezesów Międzynarodowych o dobrej reputacji. Członek Dożywotni nie musi być członkiem jakiegokolwiek oddziału.
Poprawiono dnia 16.05.1985
Poprawiono dnia 11.01.1986

ROZDZIAŁ 2.06 CZŁONKOSTWO POZA-GRANICAMI-ODDZIAŁU. Osobom, które spełniają warunki członkostwa dla jednej z czterech klas członkostwa Zrzeszenia Międzynarodowego, Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów może przyznać status Członka Poza-Granicami-Oddziału, jeśli osoba taka zamieszkuje co najmniej pięćdziesiąt (50) mil od najbliższej siedziby oddziału, lub - kiedy oddział nie ma siedziby własnej - od jego adresu pocztowego. Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów może przyznawać członkostwo poza-granicami-oddziału bez ograniczeń.

ROZDZIAŁ 2.07. DOROCZNE ZEBRANIE Doroczne zebranie członków organizowane jest podczas dorocznego zjazdu w czasie i miejscu określonym przez oddział będący gospodarzem zjazdu, po przedłożeniu do zatwierdzenia przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów.
Poprawiono dnia 23.02.1985.

ROADZIAŁ 2.08. ZEBRANIE SPECJALNE. Zebranie Specjalne może być zwołane przez głosowanie Międzynarodowego Zarządu Dyrektorów, lub po wniesieniu pisemnej prośby co najmniej dwudziestu pięciu procent (25%) Zarządu Naczelnego. W następstwie powyższego, Prezes zwołuje zebranie specjalne Zrzeszenia Międzynarodowego w czasie i miejscu, które uznaje przez siebie za właściwe, a Sekretarz zawiadamia o zebraniu specjalnym w ten sam sposób, jak o zebraniu dorocznym. Przedmiotem takiego zebrania mogą być jedynie sprawy, które w sposób jasny określono w zawiadomieniu o zebraniu specjalnym. Zasady dotyczące kworum na zebraniach dorocznych obowiązują również podczas zebrań specjalnych.
Poprawiono dnia 23.02.1985.

ROZDZIAŁ 2.09. ZAWIADOMIENIE O DOROCZNYM ZEBRANIU. Zawiadomienie o czasie i miejscu dorocznego zebrania lub zebrania specjalnego jest przekazywana osobiście lub drogą pocztową przez Sekretarza Zarządu Międzynarodowego każdemu członkowi Zarządu oraz każdemu oddziałowi zwykłemu nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 50 dni przed datą zebrania. Oświadczenie Sekretarza, że niniejsze zawiadomienie zostało wysłane, uważa się za wiążące.

ROZDZIAŁ 2.10. KWORUM NA ZEBRANIACH. Na zebraniu dorocznym lub zebraniu specjalnym Zarządu Międzynarodowego za kworum uznaje się obecność dwudziestu pięciu (25) członków Zwyczajnych. Zarówno przy kworum lub przy jego braku, zebranie może być odroczone od czasu do czasu większością głosów obecnych członków. W takim przypadku nie ma wymogu powiadomienia nieobecnych członków, a jedyną formą zawiadomienia jest ogłoszenie na zebraniu.

ROZDZIAŁ 2.11. GŁOSOWANIE WIĘKSZOŚCIOWE. Na wszystkich zebraniach Zrzeszenia, na których obecne jest kworum, większość głosów oddana w danej sprawie przed zebraniem ma moc wiążącą, chyba, że Regulamin lub Statut Stowarzyszenia stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ 2.12. PROCEDURA. Przebieg każdego zebrania odbywa się według przepisów porządkowych Roberta chyba, że niniejsze stoją w sprzeczności ze Statutem Stowarzyszenia lub niniejszym Regulaminem.

ROZDZIAŁ 2.13. ZAKAZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Głosowanie przez pełnomocnika na dorocznych i specjalnych zebraniach członków Zrzeszenia Międzynarodowego nie jest dozwolone.


ARTYKUŁ III
ZARZĄD MIĘDZYNARODOWY – MIĘDZYNARODOWY ZARZˇD DYREKTORÓW.

ROZDZIAŁ 3.01. LICZBA. Ustala się następującą liczbę członków Międzynarodowego Zarządu Dyrektorów:
czterech (4) wybranych oficerów, Poprzedni Prezes, Przewodniczący Zarządu Naczelnego oraz Przedstawiciel każdej Konferencji.
Poprawiono dnia 22.07.1986.

ROZDZIAŁ 3.02. KWALIFIKACJA I WYBÓR. Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów składa się z Prezesa, Poprzedniego Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Przewodniczącego Zarządu Naczelnego i jednego Przedstawiciela z każdej z zatwierdzonych Konferencji. Przedstawiciele Konferencji, którzy jednocześnie nie pełnią służby jako oficerowie Międzynarodowi lub jako Przewodniczący Zarządu Naczelnego, są wybierani na dorocznym zebraniu każdej Konferencji, wedle reguł i procedur ustalonych przez każdą Konferencję i będących w zgodzie z Międzynarodową Konstytucją i Regulaminem.
Jedynie członkowie Zwyczajni Zrzeszenia Międzynarodowego, którzy uprzednio pełnili służbę jako Prezesi Oddziałów, lub obecnie pełnią służbę jako Prezesi Oddziałów, mogą zasiadać w Międzynarodowym Zarządzie Dyrektorów.
Poprawiono dnia 22.07.1986.

ROZDZIAŁ 3.03. DORADCY ZARZĄDU DYREKTORÓW. Każda osoba posiadająca tytuł Emeritus’a, nadanym jej przez Zarząd Dyrektorów, może pełnić służbę w charakterze doradcy Zarządu i może uczęszczać na zebrania Zarządu, jeśli będzie o to poproszona. Nie będzie jednak mieć uprawnień do głosowania.

ROZDZIAŁ 3.04. REZYGNACJA. Każdy dyrektor w każdym czasie może złożyć rezygnację poprzez przedłożenie pisemnego zawiadomienia o takowej w Międzynarodowym Zarządzie Dyrektorów.

ROZDZIAŁ 3.05. WOLNE STANOWISKO. Każdy wakans w Międzynarodowym Zarządzie Dyrektorów występujący w trakcie roku może być obsadzony na pozostałą część kadencji przez głosowanie większościowe Dyrektorów aktualnie pełniących służbę na każdym zebraniu Zarządu. Głosowanie niniejsze nie wymaga zgromadzenia kworum. Każdy Dyrektor wybrany tą drogą przez Zarząd Dyrektorów piastuje stanowisko aż do następnego dorocznego zebrania członków Zrzeszenia Międzynarodowego lub do wyboru i wyłonienia swojego następcy.

ROZDZIAŁ 3.06. DOROCZNE ZEBRANIA. Bezpośrednio po każdym dorocznym zebraniu członków Dyrektorzy spotykają się w celu omówienia spraw organizacyjnych i bieżących Zrzeszenia Międzynarodowego, jeżeli na spotkaniu obecne jest kworum Dyrektorów, rezygnuje się z wymogu wcześniejszego powiadomienia o takim zebraniu, jednak miejsce i czas pierwszego takiego zebrania mogą być wyznaczone za zgodą wszystkich dyrektorów.

ROZDZIAŁ 3.07. ZEBRANIE SPECJALNE. Zebrania Specjalne zarządu Dyrektorów mogą być zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa wedle ich własnego uznania i muszą być zwołane przez każdego z nich, ilekroć większość Dyrektorów zwróci się z taką prośbą lub po przedłożeniu pisemnej prośby co najmniej dwudziestu pięciu procent (25%) Zarządu Naczelnego. Zwykła większość Dyrektorów obecna na sali stanowi kworum wystarczające do omówienia spraw na zebraniu Zarządu chyba, że Regulamin lub Statut Stowarzyszenia stanowią inaczej, i chociaż mniejsza liczba obecnych może odroczyć zebranie na inny termin.

ROZDZIAŁ 3.08. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIACH. Zawiadomienie o wszystkich zebraniach Międzynarodowego Zarządu Dyrektorów musi być przekazane drogą pocztową co najmniej dziesięć (10) dni lub drogą telegraficzną trzy (3) dni przed zebraniem na miejsce pracy lub adres stałego zamieszkania każdego Dyrektora chyba, że Regulamin stanowi inaczej. Każde zawiadomienie może zostać odrzucone przez każdego Dyrektora. Zebrania zwykłe Zarządu Dyrektorów mogą być organizowane bez zawiadomienia w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd. Każdy Dyrektor może odrzucić zawiadomienie o zebraniu. Przybycie Dyrektora na zebranie jest równoznaczne z odrzuceniem zawiadomienia o takim zebraniu za wyjątkiem sytuacji, kiedy Dyrektor przybywa na zabranie z wyraĽnym celem wyrażenia sprzeciwu wobec załatwiania jakichkolwiek spraw, ponieważ zebranie nie zostało zwołane w sposób zgodny z prawem.

ROZDZIAŁ 3.09. OFICEROWIE PRZEWODNICZĄCY. Na wszystkich zebraniach Zarządu Dyrektorów Prezes lub Wiceprezes lub pod ich nieobecność osoba wybrana przez obecnych Dyrektorów przewodniczy zebraniu.

ROZDZIAŁ 3.10. KWORUM. Na wszystkich zebraniach Międzynarodowego Zarządu Dyrektorów większość Dyrektorów stanowi kworum wymagane do załatwienia spraw. Na zebraniu, na którym obecne jest wymagane kworum, głos większości obecnych Dyrektorów ma moc wiążącą, powyższe nie stosuje się do zmian w Regulaminie, które muszą być zatwierdzone przez większość całego stanu Zarządu, oraz jakichkolwiek zmian w Statucie Stowarzyszenia, które muszą być zatwierdzone przez większość dwóch trzecich (2/3) całego Stanu Zarządu.
Jeżeli na jakimkolwiek zebraniu nie zgromadzono wymaganego kworum, większość z obecnych może odroczyć zebranie od czasu do czasu bez konieczności powiadamiania nieobecnych Dyrektorów, oraz może podejmować inne czynności w zgodzie z prawem i Regulaminem.

ROZDZIAŁ 3.11. JEDNOMYŚLNE DZIAŁANIE DYREKTORÓW POZA ZEBRANIEM. Każde działanie, które może być podjęte na zebraniu Dyrektorów lub komisji Dyrektorów, może być podjęte również poza zebraniem, jeśli wszyscy Dyrektorzy lub wszyscy członkowie komisji zależnie od okoliczności sygnują pisemną zgodę na czynność podjętą, lub która ma być podjęta w każdym czasie przed lub po zamierzonej faktycznej dacie takiego działania. Niniejsza zgoda zostanie wprowadzona do protokołu zebrania Dyrektorów i będzie miała tę samą moc wiążącą, co jednomyślne głosowanie.

ROZDZIAŁ 3.12. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA.
(a). Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów nadzoruje i jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy i majątek Zrzeszenia Międzynarodowego. W żadnym wypadku żadna inna osoba prywatna lub prawna związana z Dyrektorami lub Oficerami Zarządu Międzynarodowego nie ma prawa wchodzić w zakres władzy Dyrektorów i Oficerów odnośnie zawierania i finalizowania kontraktów, transakcji i innych czynności.

(b). Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów posiada uprawnienia do inspekcji wedle własnego uznania wszelkich dokumentów, ksiąg i kont Zarządu Międzynarodowego oraz każdego innego pomocniczego Zarządu Dyrektorów, Konferencji lub Oddziałów. Obowiązkiem wszystkich pododdziałów Zrzeszenia Międzynarodowego jest udostępnianie wszystkich dokumentów Zarządowi Dyrektorów. Niniejszy obowiązek obejmuje (lecz nie jest wyłącznie ograniczony do) dostarczania kopii żądanych dokumentów Zarządowi Dyrektorów w siedzibie głównej Zarządu Międzynarodowego.

(c). Zarząd Dyrektorów jest uprawniony do przyjmowania lub odrzucania wszystkich podań o członkostwo i rezygnacji z Zrzeszenia Międzynarodowego, oraz posiada uprawnienia do wykluczenia lub zawieszenia każdego członka z ważnych, uzasadnionych powodów.

(d). Zarząd może zatrudnić personel lub doradców niezbędnych do prowadzenia spraw Zrzeszenia Międzynarodowego i jest uprawniony do autoryzowania wypłaty należytego wynagrodzenia za ich usługi. W sposób formalny Zarząd może udzielić ściśle określonego pełnomocnictwa takiej osobie lub komisji, aby działała w imieniu Zrzeszenia.

(e). Zarząd Dyrektorów może przyznać każdej grupie dziesięciu (10) lub więcej osób, które nie są obecnie członkami Zrzeszenia Międzynarodowego, i którzy spełniają warunki członków Zwyczajnych lub Stowarzyszonych, zezwolenie na utworzenie oddziału Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Stróżów Prawa Błękitnych Rycerzy, pod warunkiem, że kandydaci nie zostali uprzednio zwolnieni ze swoich oddziałów. Wymaga się minimum ośmiu (8) osób spełniających warunki członka Zwyczajnego przed wydaniem zezwolenia takiej grupie. Oddział musi mieć minimum ośmiu (8) członków Zwyczajnych aby zachować zezwolenie z roku na rok. Zwolnienie z tego wymogu następuje po przedłożeniu pisemnej prośby oddziału do Zarządu Międzynarodowego, który może udzielić zwolnienia w trybie dorocznym. Każdy nowy oddział może przyjąć swoją własną prawną formę organizacji, ale musi przyjąć własny regulamin pozostający w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem Zrzeszenia Międzynarodowego. Regulamin oddziału nie nabiera mocy obowiązującej dopóki nie zostanie zatwierdzony przez Zarząd Dyrektorów, jako będący w ogólnej zgodzie z celami Zrzeszenia Międzynarodowego.

(e)(1). Zarząd Międzynarodowy Błękitnych Rycerzy może przyznać zezwolenie na założenie oddziału grupie mniej niż dziesięciu (10), ale więcej niż siedmiu (7) osób po wcześniejszym pisemnym zatwierdzeniu przez Zarząd Wykonawczy Konferencji właściwej dla danego obszarze.

(f). Zarząd ma uprawnienia do przyjmowania w imieniu Zrzeszenia Międzynarodowego wszelkich datków, subsydiów i subwencji z jakiegokolwiek Ľródła i w jakiejkolwiek formie.

(g). Zarząd Dyrektorów może wydawać pozwolenia Zarządowi Naczelnemu i Konferencjom regionalnym nadając niniejszym osobom prawnym uprawnienia i władzę w zgodzie z Konstytucją i Regulaminem Zrzeszenia.

(h). Zarząd Dyrektorów może większością dwóch trzecich (2/3) głosów wszystkich członków Zarządu nakazać Zarządowi Naczelnemu, Konferencja lub Oddziałowi, które nie przestrzegają Konstytucji i Regulaminu Zrzeszenia, aby zrzekli się swojego c oraz zwrócili wszelkie fundusze i majątek Zrzeszenia Międzynarodowego. Wszelkie zasoby pieniężne i wartość majątku otrzymanego w ten sposób zostanie przekazana w imieniu Zrzeszenia Fundacji do Zwalczania Mukowiscydozy. Osoba prawna, do której zwrócono się z żądaniem zrzeczenia się zezwolenia na działalność, wydanego przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów, w trybie natychmiastowym zaprzestanie używania nazwy Zrzeszenia, począwszy od daty otrzymania takiego żądania na piśmie.

(i). Wszelkimi uprawnieniami Zrzeszenia wyposaża się niniejszym Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów chyba, że Regulamin i prawo Stanu Maine stanowi inaczej. Zarząd na mocy uchwały ogólnej może udzielić komisjom oraz Oficerom Zrzeszenia uprawnień takich, jakie uznaje za właściwe chyba, że prawo Stanu Maine lub Statut Stowarzyszenia stanowią inaczej.
Poprawiono dnia 11.01.1986
Poprawiono dnia 13.11.1990.

ROZDZIAŁ 3.13. WYNAGRODZENIE. Dyrektorzy nie otrzymują jakiejkolwiek określonej pensji za swoją służbę. Jednakże na mocy uchwały Zarządu wydatki związane z pełnieniem funkcji mogą być uwzględnione, jeśli zostaną zatwierdzone przez zebranie Konferencji lub doroczny zjazd Zrzeszenia Międzynarodowego.
Poprawiono dnia 19.07.1984
Poprawiono dnia 12.09.1990

ROZDZIAŁ 3.14. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI. Zarząd Międzynarodowy w ramach wyznaczonych przez prawo ubezpieczy każdego z Dyrektorów lub Oficerów Zarządu Międzynarodowego od zobowiązań pieniężnych i wydatków łącznie z kwotami wypłaconymi jako zadośćuczynienie wynikające z orzeczenia sądu, ugody stron lub jako grzywien i kar oraz kosztów sądowych słusznie przez niego poniesionych w związku z kosztami sądowymi, załatwianiem czynności prawnych, kosztami procesowymi i innymi postępowaniami sądowymi, tak cywilnymi, jak również karnymi, administracyjnymi, czy też śledczymi, w które był zaangażowany lub które mu grożą podczas piastowania stanowiska oraz w czasie póĽniejszym z powodu pełnienia funkcji Dyrektora lub Oficera, za wyjątkiem wszelkich spraw, w których orzeczono, iż nie postępował w dobrej wierze i w najlepszym interesie Zrzeszenia. Jednakże nie udziela się ubezpieczenia od odpowiedzialności za wyżej poniesione opłaty i inne wydatki w sprawach załatwionych przez Dyrektora lub Oficera na drodze ugody chyba, że potwierdzono, iż niniejsza ugoda pozostaje w najlepszym interesie Zrzeszenia Międzynarodowego i po wcześniejszym zaznaczeniu, iż zawiera niniejsze ubezpieczenie,

(a). przez nie zainteresowaną większość członków uprawnionych do głosowania lub

(b). przez większość nie zainteresowanych Dyrektorów pozostających na stanowisku pod warunkiem, że otrzymano na piśmie opinię niezależnego biura prawnego o treści stwierdzającej, że Dyrektor lub Oficer działał w dobrej wierze i z przekonaniem, że jego czynności pozostawały w najlepszym interesie zrzeszenia Międzynarodowego. Dyrektor lub Oficer zostaje ubezpieczony od odpowiedzialności od wszelkich wydatków włącznie z wynagrodzeniem prawnika, które słusznie poniósł w związku z prowadzonymi czynnościami prawnymi. Niniejsze prawo do ubezpieczenia nie pozbawia i nie wpływa na inne prawa, do których uprawnieni są Dyrektor lub Oficer. W niniejszym paragrafie termin „Dyrektor” i „Oficer” obejmują odpowiednio ich spadkobierców, wykonawców testamentu i zarządców majątku, a „zainteresowany” Dyrektor lub Oficer to taki, przeciwko któremu toczy się postępowanie o charakterze wyżej wymienionym lub inne postępowanie na tych samych lub podobnych podstawach. Nic, co zawarto w tym artykule, nie wpływa na prawa do ubezpieczenia od odpowiedzialności, do których uprawniony jest na mocy umowy lub zgodnie z prawem pozostały personel Zrzeszenia Międzynarodowego poza Dyrektorami i Oficerami. Na mocy decyzji Zarządu Dyrektorów i nie zważając na jakiekolwiek korzyści Dyrektorów wynikające z tej decyzji, Zarząd Międzynarodowy może wykupić i przedłużyć do wysokości kwoty, jaką uzna za właściwą, ubezpieczenie w imieniu każdej osoby, która jest lub była Dyrektorem lub Oficerem Zarządu Międzynarodowego, lub która pełni lub pełniła służbę na prośbę Zarządu Międzynarodowego jako Dyrektor lub Oficer innej organizacji. Niniejsze jest ubezpieczeniem od roszczeń przeciwko takiej osobie lub zaciągniętych przez nią zobowiązań podczas pełnienia przez nią funkcji i wynikających z jej statusu w Zrzeszeniu niezależnie od tego, czy Zarząd Międzynarodowy ma uprawnienia lub jest zobowiązany do ubezpieczenia takiej osoby od odpowiedzialności za zobowiązania zgodnie z postanowieniami tego Artykułu lub prawa Stanu Maine.

ROZDZIAŁ 3.15. LICZBA. Oficerami Zarządu Międzynarodowego są Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. Żadna osoba nie może piastować więcej niż jednego stanowiska. Zakres obowiązków Oficerów Zarządu Międzynarodowego jest taki sam, jak zakres obowiązków określony przez prawo dla podobnych stanowisk, w podobnych zrzeszeniach typu non-profit o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ 3.16.WYBORY, KADENCJA I KWALIFIKACJE. Wyboru Oficerów dokonuje się co dwa (2) lata w lata nieparzyste na zebraniu wyborczym Zarządu Międzynarodowego, które jest organizowane w siedzibie głównej Zarządu Międzynarodowego w drugą sobotę stycznia o godzinie 09.00 rano. Oficerowie pozostają na służbie aż do zamknięcia zebrania, na którym dokonano wyboru ich następcy. Jeżeli wybór Oficerów musi być odroczony z jakiegoś powodu, to wybory zostaną zorganizowane w terminie jak najszybszym, a każdy Oficer nadal piastuje swoje stanowisko do momentu wyboru swojego następcy. Wszyscy Oficerowie Międzynarodowi musieli lub muszą obecnie pełnić służbę jako Prezes lokalnego oddziału.
Poprawiono dnia 5.09.1984
Poprawiono dnia 11.01.1986
Poprawiono przez Zarząd dnia 9.01.1988
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 18.07.1988

ROZDZIAŁ 3.17. WOLNE STANOWISKA. W przypadku, gdy jakiekolwiek stanowisko w Zarządzie Międzynarodowym zostaje zwolnione z powodu śmierci, rezygnacji, przejścia na emeryturę, dyskwalifikacji lub z jakiegokolwiek innego powodu, większość Dyrektorów pełniąca w tym czasie służbę, choć mniej niż kworum, może dokonać wyboru osoby kwalifikującej się na obsadzenie danego stanowiska, a Oficer wybrany tą drogą będzie piastował swoją funkcję i pełnił służbę aż do następnych wyborów i powołania swojego następcy.

ROZDZIAŁ 3.18. PREZES. Poddany władzy Zarządu Prezes jest dyrektorem wykonawczym Zrzeszenia. Przewodniczy wszystkim zebraniom Zrzeszenia, Zarządu Dyrektorów, Komitetu Wykonawczego i jest Ex Officio członkiem wszystkich innych Komisji, za wyjątkiem komisji Nominującej. Wraz ze Skarbnikiem jest konsygnatariuszem wszystkich weksli, czeków, aktów prawnych, umów najmu i dzierżawy oraz innych dokumentów wydawanych w imieniu Zarządu Międzynarodowego oraz , jeśli zażąda tego Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów, będzie wystawiał listy zastawne/rewersy gwarancyjne w imieniu i na koszt Zrzeszenia. Posiada uprawnienia do zwoływania zebrań Zarządu Dyrektorów oraz przygotowuje sprawozdanie z działalności Oficerów Zrzeszenia oraz Zarządu Dyrektorów na doroczne zebranie Zrzeszenia Międzynarodowego.

ROZDZIAŁ 3.19. WICEPREZES. Na prośbę Prezesa lub w wypadku jego nieobecności lub niezdolności do pracy, Wiceprezes może pełnić jego obowiązki oraz posiadać i korzystać z uprawnień Prezesa; ponadto, w ramach wyznaczonych przez prawo, Wiceprezes posiada inne uprawnienia określone przez Zarząd Dyrektorów, oraz pełni inne obowiązki, jakie Zarząd dyrektorów mu przydziela. Wiceprezes pełni obowiązki Prezesa do czasu, aż Zarząd Dyrektorów ogłasza o wakansie i dokonuje wyboru odpowiedniego zmiennika na stanowisko Prezesa.

ROZDZIAŁ 3.20. SKARBNIK. W zgodzie z przepisami wydanymi przez Zarząd Dyrektorów w pieczy Skarbnika pozostają wszystkie fundusze i majątek Zarządu Międzynarodowego. Od Skarbnika można zażądać udzielenia pisemnej gwarancji na sumienne wykonywanie swoich obowiązków do takiej sumy i z takimi gwarancjami, jakich zażąda Zarząd Dyrektorów. Skarbnik otrzymuje wszystkie fundusze Zarządu Międzynarodowego i deponuje je w imieniu Zrzeszenia w takim banku lub towarzystwie powierniczym, jaki wskazuje mu Zarząd Dyrektorów, oraz prowadzi dokładną dokumentację wszystkich przychodów i wydatków. Kiedy zachodzi taka potrzeba lub uznaje się to za właściwe, wraz z Prezesem Skarbnik może być konsygnatariuszem w imieniu Zarządu Międzynarodowego czeku, weksli i innych zobowiązań wystawianych w imieniu Zarządu Międzynarodowego. Za wyjątkiem kosztów administracyjnych Zrzeszenia Skarbnik nie może dokonywać żadnych wydatków z funduszów Zrzeszenia w wysokości ponad stu dolarów ($100.00) bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Zarząd Dyrektorów. W oparciu o księgi prowadzone dla tego celu Skarbnik przedstawia pełne i dokładne zestawienie wszystkich wpływów i wypłat z konta Zarządu Międzynarodowego. Na żądanie każdego Dyrektora przedstawi te księgi w dogodnym czasie w siedzibie głównej Zarządu Międzynarodowego. Skarbnik składa pełne sprawozdanie ze stanu finansowego Zrzeszenia Międzynarodowego na każdym dorocznym zebraniu, a na żądanie również na zebraniu Zarządu Dyrektorów. Poddany kontroli Zarządu Dyrektorów, ogólnie rzecz biorąc, pełni wszystkie obowiązki wynikające ze stanowiska Skarbnika.

ROZDZIAŁ 3.21. SEKRETARZ. Sekretarzowi powierza się w opiekę księgi i dokumenty określone przez Zarząd Dyrektorów oraz nadzór nad pieczęcią Zrzeszenia. Sekretarz uczestniczy we wszystkich zebraniach Zarządu Międzynarodowego i Zarządu Dyrektorów oraz przechowuje protokoły zebrań Zarządu Dyrektorów i członków Zarządu Międzynarodowego. Sekretarz prowadzi rejestr zawierający nazwiska w porządku alfabetycznym wszystkich osób, które są członkami Zrzeszenia Międzynarodowego oraz ich adresy stałego zamieszkania, a rejestr ten podlega kontroli jak nakazuje prawo. Sekretarz zbiera wszystkie roczne składki członkowskie i na żądanie przekazuje je Skarbnikowi za pokwitowaniem. Z odpowiednim wyprzedzeniem wystosowuje zawiadomienia do wszystkich członków o dorocznym lub specjalnym zebraniu Zarządu Międzynarodowego i składa pełne sprawozdanie ze stanu członkowskiego Zrzeszenia Międzynarodowego na każdym dorocznym zebraniu. Na prośbę Prezesa lub w innym trybie przewidzianym w niniejszym dokumencie wystosowuje odpowiednie zawiadomienie o wszystkich zebraniach Zarządu Dyrektorów. Przez termin „odpowiednie zawiadomienie” rozumie się zawiadomienie takie jak określono szczegółowo w Artykule III, Rozdział 3.08 niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 3.22. KOMITET WYKONAWCZY. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik stanowią Komitet Wykonawczy Zarządu Dyrektorów i załatwiają wszelkie sprawy dotyczące Zrzeszenia Międzynarodowego, kiedy pełny Zarząd Dyrektorów nie odbywa sesji. Ponadto komitet Wykonawczy posiada takie obowiązki i uprawnienia, jakie od czasu do czasu nadaje mu Zarząd.

ROZDZIAŁ 3.23. KOMISJE MIANOWANE. Zarząd Dyrektorów może od czasu do czasu mianować takie komisje, które uzna za potrzebne lub pożądane w celu wprowadzenia w życie celów Zrzeszenia Międzynarodowego i w granicach swoich kompetencji może udzielić takim komisjom takich kompetencji i uprawnień, jakie uznaje za stosowne. Członkostwo takich komisji ogranicza się do Zwyczajnych, Stowarzyszonych, Dożywotnich i Honorowych członków Zrzeszenia, a kadencja każdej komisji ustalana jest przez Zarząd Dyrektorów.

ROZDZIAŁ 3.24. KOMISJA WERYFIKACYJNA. Przed datą każdego zebrania wyborczego Zrzeszenia Zarząd Dyrektorów mianuje komisję weryfikacyjną, składającą się z Przewodniczącego każdej Konferencji. Pod nieobecność Przewodniczącego lub gdy Przewodniczący piastuje stanowisko w Zarządzie Międzynarodowym, Wiceprzewodniczący danej konferencji będzie pełnił służbę w tej komisji. Jeżeli z jakiegoś powodu Wiceprzewodniczący nie może pełnić służby w tej komisji, wtedy Sekretarz konferencji będzie pełnił służbę w tej komisji. Komisja zbiera się poprzez połączenia konferencyjne w celu wyboru Przewodniczącego i przedyskutowania innych kwestii związanych z nominacjami do Zarządu Międzynarodowego. Komisja i jej Przewodniczący kierują działaniami komisji w zgodzie z ustalonymi pisemnymi wytycznymi.
Poprawiono przez Zarząd dnia 9.01.1988
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 18.07.1988
Poprawiono przez Zarząd dnia 12.09.1988
Poprawiono przez Zarząd 1996.
Poprawiono przez Zarząd 1997.


ARTYKUŁ IV
ZARZĄD NACZELNY

ROZDZIAŁ 4.01. CZŁONKOSTWO ORAZ ORGANIZACJA. Zarząd Naczelny składa się z Prezesów wszystkich oddziałów. Oficerami Zarządu Naczelnego są Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik. Stanowiska Sekretarza i Skarbnika mogą być sprawowane przez jedną osobę. Oficerów Zarządu Naczelnego wybiera się na dorocznym zebraniu Zarządu Naczelnego. Działalność Zarządu Naczelnego może być zgodnie z regulaminem i konstytucją przyjętą przez Zarząd Naczelny poddana głosowaniu przez Prezesów oddziałów lub przez osoby przez nich desygnowane, które muszą być członkami Zwyczajnymi.

ROZDZIAŁ 4.02. KONSTYTUCJA I REGULAMIN. Wszelkie regulaminy i konstytucja przyjęta przez Zarząd Dyrektorów muszą pozostawać w zgodzie z Konstytucją (Statutem Stowarzyszenia) oraz Regulaminem Zrzeszenia Międzynarodowego.

ROZDZIAŁ 4.03. SKŁADKI. Zarząd Dyrektorów może ustalać składki członkowskie w zgodzie z Regulaminem Zarządu Dyrektorów.

ROZDZIAŁ 4.04. DORADCY MIĘDZYNARODOWEGO ZARZĄDU DYREKTORÓW. Zarząd Naczelny na prośbę Zarządu Międzynarodowego może występować w charakterze doradcy Międzynarodowego Zarządu Dyrektorów. Zarząd Naczelny nie jest uprawniony do głosowania w sprawach, które pozostają w zakresie kompetencji Międzynarodowego Zarządu Dyrektorów.


ARTYKUŁ V
KONFERENCJE

ROZDZIAŁ 5.01. WYZNACZANIE. Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów może ustalić zasięg geograficzny konferencji. Oddziały znajdujące się na obszarze wyznaczonej konferencji są uprawnione do członkostwa w tej konferencji. Oddziały mogą wpłacać składki i uczestniczyć w działalności więcej niż jednej konferencji, ale posiadają prawo głosu jedynie w konferencji, do której przynależą geograficznie.

ROZDZIAŁ 5.02. ZEBRANIA. Każda konferencja organizuje zebranie w celu załatwienia spraw i wyboru Oficerów. Prezes każdego oddziału lub osoba przez niego desygnowana, która musi być członkiem Zwyczajnym, są uprawnieni do głosowania dotyczącego wyboru Oficerów na zebraniu konferencji. Konferencja może autoryzować głosowanie w innych sprawach dotyczących konferencji zgodnie z warunkami Konstytucji i Regulaminu, o ile niniejsze pozostają w zgodzie z Konstytucją i Regulaminem Zrzeszenia Międzynarodowego.
Poprawiono dnia 9.01.1988
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 18.07.1988

ROZDZIAŁ 5.03. OFICEROWIE. Oficerami każdej Konferencji są: Przedstawiciel Międzynarodowy, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik. Ta sama osoba może sprawować stanowiska odpowiednio Przedstawiciela Międzynarodowego i Przewodniczącego oraz Sekretarza i Skarbnika. Jedynie członkowie Zwyczajni Zrzeszenia, którzy w danym czasie pełnią służbę jako Prezes oddziału lub, którzy wcześniej pełnili służbę w tym charakterze, mogą sprawować stanowisko Przedstawiciela Międzynarodowego, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Każdy członek Zwyczajny może piastować stanowiska Sekretarza i Skarbnika. Członkowie Stowarzyszeni i Honorowi nie mogą piastować żadnych stanowisk w Konferencji czy to poprzez wybór, czy przez mianowanie.
Poprawiono przez Zarząd dnia 13.09.1989.

ROZDZIAŁ 5.03.A. PRZEDSTAWICIELE MIĘDZYNARODOWI. Stanowisko Przedstawiciela Międzynarodowego Konferencji jest stanowiskiem wybieralnym w danej Konferencji. Przedstawiciela Międzynarodowego wybiera się większością głosów uprawnionych Prezesów oddziałów obecnych na zebraniu wyborczym Konferencji.
Przegłosowano i przyjęto przez Zarząd dnia 13.09.1989

ROZDZIAŁ 5.03.B. WOLNE STANOWISKA. W przypadku, gdy dane stanowisko w ramach Konferencji zostaje zwolnione z powodu śmierci, rezygnacji, przejścia na emeryturę, dyskwalifikacji lub jakiegokolwiek innego powodu, większość Zarządu Konferencji, choć nawet mniej niż kworum, może dokonać wyboru osoby kwalifikującej się na obsadzenie tego stanowiska, a Oficer wybrany w tym trybie będzie piastował swój urząd i pełnił służbę do następnych wyborów i powołania swojego następcy.
Przegłosowano i przyjęto przez Zarząd dnia 8.04.1989.

ROZDZIAŁ 5.04. KONSTYTUCJA I REGULAMIN. Konferencje mogą przyjąć własne regulaminy i konstytucję, która pozostaje w zgodzie z Konstytucją, Statutem Stowarzyszenia oraz Regulaminem Zrzeszenia Międzynarodowego oraz mogą ustalić rozsądne składki dla członków Konferencji.

ROZDZIAŁ 5.05. SKŁADKI. Konferencje otrzymają ze skarbu Zrzeszenia Międzynarodowego jednego dolara ($1) na każdego członka, który jest zarejestrowany w granicach Konferencji. Konferencje mogą ustalić składki oddziałowe dla członków i oddziałów pragnących zachować status członków nie uprawnionych do głosowania.
Poprawiono dnia 5.12.1984.

ROZDZIAŁ 5.06. CELE. Każda konferencja jest organizowana w celu promowania celów Zrzeszenia Międzynarodowego oraz rozwijania ściślejszej współpracy i wzajemnego wspierania się przez oddziały na obszarze konferencji. Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów może wyznaczyć Oficerów Konferencji lub odpowiednie komisje do zbadania i złożenia sprawozdania w sprawach dotyczących działalności Zrzeszenia. Kiedy Międzyna