Members BK

Księga Gości

Ku przesrodze

Polecane Linki

Insygnia BK

Odwiedziło nas już:
  • w tym miesiącu: 4352
  • ogółem: 515012

Konstytucja


STATUT STOWARZYSZENIA
MIĘDZYNARODOWEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO STRÓŻÓW PRAWA
BŁĘKITNI RYCERZEPRZEGŁOSOWANO NA SPECJALNYM MIĘDZYNARODOWYM ZEBRANIU CZŁONKOWSKIM
24 MAJA 1983 ROKUPRZEGŁOSOWANO:
Aby statut Zrzeszenia (od tego momentu nazywanego Międzynarodowym) został zmieniony w sposób następujący:


PO PIERWSZE:, Aby statut stowarzyszenia został zmieniony poprzez usunięcie nazwy Zrzeszenia. Niniejszym deklaruje się cele Zrzeszenia, siedzibę Zrzeszenia, liczbę oraz nazwiska oficerów Zrzeszenia oraz nazwiska dyrektorów i powierników.

PO DRUGIE:, Aby statut stowarzyszenia został zmieniony w sposób następujący:

ARTYKUŁ 1. NAZWA. Nazwą zrzeszenia jest Międzynarodowy Klub Motocyklowy Stróżów Prawa „Błękitni Rycerze”.

ARTYKUŁ 2. CELE. Celem Zrzeszenia, odtąd nazywanym Międzynarodowym, jest zapewnienie wzajemnej pomocy, zabawy, rozrywki, edukacji, fizycznych, psychicznych i społecznych korzyści dla jego członków i społeczeństwa; promowanie i rozwijanie sportu motocyklowego oraz bezpiecznej jazdy motocyklem, służba w interesie właścicieli i użytkowników motocykli; promowanie przykładem i innymi ogólnie przyjętymi środkami, bezpiecznego użytkowania, jazdy i czerpania radości z korzystania z motocykli; pielęgnowanie ducha braterstwa pomiędzy stróżami prawa a społeczeństwem; nabywanie, posiadanie, dzierżawienie, obciążanie hipoteką, sprzedawanie majątku nieruchomego i osobistego, konieczne i wynikające z działalności Zrzeszenia; pożyczanie pieniędzy, zaciąganie długów i zawieranie kontraktów koniecznych lub związanych z działalnością Zrzeszenia; dokonywanie wszelkich koniecznych czynności i rzeczy , wynikających z wyżej wymienionych celów, lub stanowiącymi ich część, zabieganie o wzrost wartości, użyteczności, wygody oraz dogodności posiadanych w każdej chwili przez Zrzeszenie własności oraz ich części, posiadanie i korzystanie z wszelkich praw, uprawnień i przywilejów odnoszących się do zrzeszeń o podobnej naturze , zorganizowanych i istniejących zgodnie z prawem Stanu Maine, jednakże nie w celu posiadania i korzystania z jakichkolwiek praw, uprawnień i przywilejów dla celów, dla których Zrzeszenia nie mogą być tworzone w zgodzie z ogólnymi prawami Stanu Maine, jak to przewidziano w Ustawie o Stowarzyszeniach Non-profit Stanu Maine, Tytuł 13-B Zbioru przejrzanych ustaw Stanu Maine oraz innych ustaw dodatkowych i wnoszących poprawki do niniejszego.
Żadna część zarobków netto Zrzeszenia nie przysparza korzyści , i nie jest rozdzielana wśród jego członków, dyrektorów, oficerów lub innych osób prywatnych, chyba, że Zrzeszenie zostało uprawnione i upoważnione do wypłaty rozsądnego wynagrodzenia za wykonane usługi lub zapłaty i rozdziału środków niezbędnych do osiągania celów Zrzeszenia. Żadna znaczna część działalności Zrzeszenia nie może być przeznaczona na propagandę lub inne próby wpłynięcia na ustawodawcę, a Zrzeszenie nie bierze udziału lub nie ingeruje (włączając publikację i dystrybucję oświadczeń), w jakąkolwiek kampanię polityczną w imieniu jakiegokolwiek kandydata do stanowiska publicznego.
Bez względu na postanowienia niniejszych artykułów, zrzeszenie nie prowadzi żadnej działalności niedozwolonej dla zrzeszenia zwolnionego z Federalnego Podatku Dochodowego w zgodzie z Rozdziałem 501 (c) (10) Kodeksu Skarbowego z roku 1954 (lub odpowiednich postanowień jakichkolwiek innych przyszłych Ustaw Skarbowych Stanów Zjednoczonych).
Po rozwiązaniu Zrzeszenia, Zarząd Dyrektorów po spłaceniu lub zabezpieczeniu spłaty wszystkich zobowiązań Zrzeszenia, rozdysponuje cały majątek Zrzeszenia w taki sposób, lub dla takich organizacji zorganizowanych i działających wyłącznie w celach charytatywnych, edukacyjnych, religijnych lub naukowych, które w danym czasie będą zwolnione z podatku dochodowego na mocy Rozdziału 501 (c) (3) Kodeksu Skarbowego z 1954 roku ( lub odpowiednich postanowień jakichkolwiek innych przyszłych Ustaw Skarbowych Stanów Zjednoczonych), wedle ustaleń Zarząd Dyrektorów. Podziału jakiegokolwiek pozostałego majątku dokona Okręgowy Sąd Najwyższy Stanu Maine właściwy dla okręgu, w którym podówczas znajduje się Główne Biuro Zrzeszenia i wyłącznie na takie cele lub dla takiej lub takich organizacji, które są zorganizowane i działają wyłącznie dla takich celów.
Poprawiono przez Zarząd dnia 14.02.1987
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 29.07.1987

ARTYKUŁ 3. ADRES, ZAREJESTROWANY PRZEDSTAWICIEL. Adres biura głównego lub siedziby głównej Zrzeszenia to 38 Alden Street, Bangor, Maine 04401; Nazwisko Zarejestrowanego Agenta to Bessie Small, a adres Zarejestrowanego Biura Zrzeszenia to 38 Alden Street, Bangor, Maine 04401.

ARTYKUŁ 4. DYREKTORZY. Najmniejsza liczba Dyrektorów stanowiąca Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów to piętnaście (15) osób, a maksymalna liczba to osiemnaście (18); czterech (4) wybranych oficerów, Poprzedni Prezes, Przewodniczący Zarządu Naczelnego i Przedstawiciel każdej Konferencji.
Poprawiono przez Zarząd dnia 18.02.1984
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 14.07.1984
Poprawiono przez Zarząd dnia 11.06.1988
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 18.07.1988

ARTYKUŁ 5. CZŁONKOSTWO. Ustala się pięć klas członkostwa:
(1)Członkowie Zwyczajni
(2)Członkowie Stowarzyszeni
(3)Członkowie Honorowi
(4)Specjalni Członkowie Honorowi – Kapelan Oddziałowy
(5) Członkowie Dożywotni

Wszelkie prawa, uprawnienia i przywileje członka wynikające a członkostwa w Zrzeszeniu i wobec Niego wygasają wraz z ustaniem członkostwa. Żaden członek nie jest uprawniony do udziału w podziale majątku Zrzeszenia po rozwiązaniu Zrzeszenia.
Poprawiono przez Zarząd dnia 18.02.1984
Przegłosowane i przyjęte przez członków dnia 14.07.1984

ARTYKUŁ 6. KLASYFIKACJE CZŁONKOSTWA: Ustala się następujące klasyfikacje członkostwa:

ROZDZIAŁ 1. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI. Wszyscy członkowie zwyczajni muszą być osobami, które są zatrudnione na pełny etat (minimum 32 godziny tygodniowo) w rządowych agencjach egzekucji prawa. Niniejsze zatrudnienie musi być podstawowym Ąródłem zatrudnienia wszystkich członków Zwyczajnych. Wszyscy członkowie Zwyczajni muszą mieć uprawnienia do aresztowania.
Członkowie otrzymujący rentę inwalidzką lub przekwalifikowani do innej pracy z powodu obrażeń ciała doznanych podczas zatrudnienia, lub którzy otrzymują dochód z emerytury wynikający z zatrudnienia na pełnym etacie, jak opisano powyżej, są uprawnieni do członkostwa Zwyczajnego, choćby nie byli obecnie zatrudnieni przez agencje egzekucji prawa. Osoby, które spędziły w służbie dwadzieścia (20) lub więcej lat i są Błękitnym Rycerzem od jednego (1) roku lub więcej, a które przeszły na emeryturę lub odeszły z zatrudnienia jako stróż prawa na warunkach honorowych, oraz otrzymują dochód z emerytury wynikający z zatrudnienia na pełnym etacie, jak opisano powyżej, są uprawnione do członkostwa Zwyczajnego, choćby nie były obecnie zatrudnione przez agencje egzekucji prawa. Osoba taka musi dostarczyć pisemny dowód honorowego odejścia z wszystkich wydziałów.
Osoby, które obecnie są członkami Zwyczajnymi od jednego (1) roku lub więcej, i które pełniły służbę przez piętnaście (15) lub więcej lat w agencjach egzekucji prawa, oraz które odeszły z pracy w honorowych okolicznościach, są uprawnione do członkostwa Stowarzyszonego, choćby nie były zatrudnione w agencji egzekucji prawa. Osoba taka musi dostarczyć pisemny dowód honorowego odejścia z wszystkich wydziałów.
Osoby, które są obecnie członkami Zwyczajnymi od pięciu (5) i więcej lat, i które pełniły służbę przez dziesięć (10) lub więcej lat w agencji egzekucji prawa, oraz które odeszły z pracy w honorowych okolicznościach, są uprawnione do członkostwa Stowarzyszonego, choćby nie były już zatrudnione w agencji. Osoba taka musi dostarczyć dowód honorowego odejścia.
Każdy członek Zwyczajny musi mieć odpowiednie prawo jazdy do prowadzenia motocykla wydane w Stanie lub Prowincji, w której zamieszkuje oraz musi posiadać motocykl; jednakowoż osoby, które kwalifikują się na członka Zwyczajnego, ale nie posiadają motocykli, mogą zostać członkami, jeśli planują zakup motocykla i nabywają prawo własności do motocykla w przeciągu sześciu (6) miesięcy od przyjęcia w poczet członków.
Każdy członek Zwyczajny, który z powodu obrażeń ciała lub stanu zdrowotnego lub fizycznego nie jest w stanie nadal prowadzić motocykl, może zachować swoje członkostwo jako członek Zwyczajny.
Poprawiono przez Zarząd dnia 11.01.1986
Poprawiono przez Zarząd dnia 31.05.1986
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 21.07.1986
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 16.07.1986

ROZDZIAŁ 2. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI. Wszyscy członkowie Stowarzyszeni muszą być osobami, które są zatrudnione na część etatu (mniej niż 32 godziny tygodniowo, minimum 10 godzin rocznie) przez rządowe agencje egzekucji prawa oraz otrzymywać pieniężne wynagrodzenie za powyższe zatrudnienie. Wszyscy członkowie Stowarzyszeni musza mieć uprawnienia do aresztowania. Każdy członek Stowarzyszony, który spełnia te wymagania w dniu 24 maja 1983 roku, ma prawo do dalszego pozostawania członkiem Stowarzyszonym.
Osoby, które są zatrudnione na część etatu (mniej niż 32 godziny tygodniowo, minimum 10 godzin w ciągu roku) przez rządową agencję egzekucji prawa od piętnastu (15) lub więcej lat, i którzy są Błękitnymi Rycerzami od pięciu (5) lub więcej lat, oraz którzy odeszli w honorowych okolicznościach z agencji egzekucji prawa z powodów zdrowotnych, przejścia na emeryturę, wieku lub obrażeń ciała mają uprawnienia do członkostwa Stowarzyszonego, choćby nie byli zatrudnieni przez jakąkolwiek agencję egzekucji prawa i nie otrzymywali emerytury. Muszą dostarczyć pisemne dowody honorowego odejścia. Inne osoby również mogą kwalifikować się do członkostwa Stowarzyszonego według Artykułu VI, Rozdział 5, Paragraf 4 niniejszej Konstytucji.

Każdy członek Stowarzyszony musi mieć odpowiednie prawo jazdy do prowadzenia motocykla w danym Stanie lub Prowincji, w której zamieszkuje oraz musi posiadać motocykl. Jednakowoż osoby, które kwalifikują się na członków Stowarzyszonych, ale nie posiadają motocykli, mogą zostać członkami, jeżeli planują zakup motocykla i nabywają prawo własności do motocykla w przeciągu sześciu (6) miesięcy od przyjęcia w poczet członków. Każdy członek Stowarzyszony, który z powodu obrażeń ciała, stanu zdrowotnego lub fizycznego nie jest w stanie prowadzić motocykla, może zachować swoje członkostwo jako członek Stowarzyszony.
Poprawiono przez Zarząd dnia 11.01.1986
Poprawiono przez Zarząd dnia 31.05.1986
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 21.07.1986

ROZDZIAŁ 3. CZŁONKOWIE HONOROWI. Członkami Honorowymi musza być osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do promocji Zrzeszenia lub promocji celu, dla którego Zrzeszenie zostało zorganizowane. Liczba członków Honorowych w oddziale nie może przekraczać dziesięciu procent (10%) liczby członków Zwyczajnych, Stowarzyszonych i Dożywotnich w poprzednim roku.

ROZDZIAŁ 4. CZŁONKOWIE DOŻYWOTNI. Status członka Dożywotniego zastrzega się dla Założycieli Zrzeszenia Międzynarodowego oraz Poprzednich Prezesów Zrzeszenia Międzynarodowego o dobrej reputacji. Członkowie Dożywotni nie maja obowiązku bycia członkiem oddziału.
Poprawiono przez Zarząd dnia 11.06.1988
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 18.07.1988

ROZDZIAŁ 5. SPECJALNI CZŁONKOWIE HONOROWI. Tytuł Specjalnego członka honorowego może być nadany wyświęconemu członkowi powszechnie uznanego kościoła i zakonu religijnego w celu piastowania przez niego stanowiska Kapelana oddziału. Ta kategoria członkowska ograniczona jest do jednej osoby na oddział i nie wpływa na dziesięcioprocentowy (10%) limit liczby członków honorowych oddziału.
Poprawiono przez Zarząd dnia 18.02.1984
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 21.07.1986

ROZDZIAŁ 6. GŁOSOWANIE. Indywidualni członkowie Zwyczajni, Stowarzyszeni, Honorowi, Specjalny Honorowy oraz Dożywotni mają prawo głosu w sprawach , które przedkłada im Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów na dorocznym lub jakimkolwiek innym specjalnym zebraniu Zrzeszenia Międzynarodowego. Wszyscy Zwyczajni, Stowarzyszeni, Honorowi i Dożywotni członkowie o dobrej reputacji mogą głosować w sprawach dotyczących oddziału.
Poprawiono przez Zarząd dnia 11.06.1988
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 18.07.1988

ARTYKUŁ 7. POPRAWKI DO STATUTU STOWARZYSZENIA (KONSTYTUCJI).

ROZDZIAŁ 1. STATUT STOWARZYSZENIA. Statut Stowarzyszenia może być poprawiony głosami siedemdziesięciu pięciu procent (75%) członków obecnych na zebraniu, uprawnionych do głosowania na dorocznych i specjalnych zebraniach. Głosowanie takie uznaje się za nieważne, jeżeli nie zostanie poprzedzone wcześniejszą rezolucją Zarządu Dyrektorów proponującą poprawkę i poddającą ją pod głosowanie na zebraniu członków uprawnionych do głosowania. Pisemna informacja przedstawiająca proponowane poprawki oraz podsumowanie zmian, jakimi niniejsze poprawki skutkują, jest przekazywana członkom w trybie przewidzianym przez regulamin.
Nie zezwala się na wnoszenie poprawek do Statutu Stowarzyszenia, które zmieniałyby cel Zrzeszenia jako organizacji, której członkowie zasadniczo zaangażowani są w zawodową służbę jako stróżowie prawa.

ROZDZIAŁ 2. POPRAWKI DO REGULAMINU. Zarząd Dyrektorów posiada uprawnienia do tworzenia, wprowadzania zmian, poprawiania i odrzucenia regulaminu Zrzeszenia poprzez głosowanie za, większości całości Zarządu, pod warunkiem jednakowoż, że jakakolwiek poprawka wprowadzona w tym trybie zostanie przedłożona pod głosowanie członkom Zrzeszenia z prawem głosu na następnym dorocznym lub specjalnym zebraniu członków. Niniejsze zmiany dokonane przez Zarząd wchodzą w życie, jeżeli nie zostaną odrzucone przez siedemdziesiąt pięć procent (75%) głosów członków obecnych na zebraniu i uprawnionych do głosowania na dorocznym lub specjalnym zebraniu następującym bezpośrednio po wprowadzeniu poprawki przez Zarząd. Nie będzie żadnych poprawek do regulaminu, które stoją w sprzeczności z celem Zrzeszenia, jako organizacji, której członkowie są zasadniczo zaangażowani w zajęcie związane z egzekucją prawa.

ROZDZIAŁ 3. POPRAWKI DOKONYWANE PRZEZ ZARZˇD NACZELNY.
a). Poprawka musi znajdować się w porządku obrad zebrania Zarządu Naczelnego i musi być przyjęta przez 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu i uprawnionym do głosowania na dorocznym zebraniu Zarządu Naczelnego. Nie przyjmuje się poprawek proponowanych z sali. Poprawka taka zostaje następnie przesłana do Zarządu Dyrektorów do wprowadzenia ze skutkiem natychmiastowym.

b). Poprawka jest następnie poddana zatwierdzeniu przez członków, jak to określono w Rozdziale 1 i 2.

c). Jeżeli poprawka jest przyjęta przez siedemdziesiąt pięć procent (75%) głosów wszystkich członków Zarządu Naczelnego, jest wówczas przekazywana Zarządowi Dyrektorów do wprowadzenia ze skutkiem natychmiastowym.

d). Poprawka jest następnie przedłożona do zatwierdzenia przez członków, jak to określono w Rozdziale 1 i 2.
Poprawiono przez Zarząd dnia 5.09.1984
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 13.07.1985
Poprawiono dnia 21.07 1997

ARTYKUŁ 8. DOROCZNE ZEBRANIA. Doroczne zebranie członków organizuje się podczas dorocznego zjazdu w terminie wyznaczonym przez oddział, który jest gospodarzem zjazdu, po następnym zatwierdzeniu przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów.
Poprawiono przez Zarząd dnia 16.05.1985
Przegłosowano i przyjęto przez członków dnia 13.07.1985
Niniejsze zaświadcza się jako prawdziwe i poprawne
MIĘDZYNARODOWY KLUB MOTOCYKLOWY STRÓŻÓW PRAWA „BŁĘKITNI RYCERZE”
Jak poprawiono 21 lipca 1986
Jak poprawiono 20 lipca 1987
Jak poprawiono 18 lipca 1988
Jak poprawiono 17 lipca 1990
Jak poprawiono 21 lipca 1997

www.advpoland.pl
motowolski.pl
olekmotocykle.pl
Motocykl - Blue Knights Poland I

śląskie fibroscan  biopsja wątroby, fibroscan  marskość wątroby, fibroscan