Members BK

Księga Gości

Ku przesrodze

Polecane Linki

Insygnia BK

Odwiedziło nas już:
  • w tym miesiącu: 1576
  • ogółem: 585996


Blue Knights International
Międzynarodowy Motocyklowy Klub Stróżów Prawa

Z dedykacją dla Paul Croteau

1954-2017Konstytucja & Regulamin

2017SPIS TREŚCI


Konstytucja

Artykuł I. Nazwa

Artykuł II. Cele

Artykuł III. Adres, Siedziba

Artykuł IV. Dyrektorzy

Artykuł V. Członkostwo

Artykuł VI. Rodzaje członkostwa

6.01. Członkostwo zwyczajne

6.02. Członkostwo stowarzyszone

6.03. Członkostwo honorowe

6.04. Członkostwo dożywotnie

6.05. Członkostwo specjalne honorowe

6.06. Głosowanie

Artykuł VII. Zmiany artykułów Konstytucji

7.01. Artykuły Konstytucji

7.01.1. Artykuły Konstytucji

7.02. Zmiany Regulaminu

7.03. Poprawki rady Gubernatorów

Artykuł VIII. Doroczne spotkanie


Regulamin

Artykuł I. Nazwa, Pieczęć Korporacyjna, Barwy, Mundury, Hymn, Siedziba Główna

1.01. Nazwa

1.02. Pieczęć

1.03. Emblemat Korporacyjny

1.04. Barwy

1.05. Umundurowanie

1.06. Hymn

1.07. Siedziba Główna

1.08. Wyłączne prawo do nazwy i znaków

1.09. Oficjalne zwierzę klubowe

1.10. Oficjalny kilt

Artykuł II. Członkostwo międzynarodowe

2.01. Rodzaje członkostwa i kadencja

2.02. Członkostwo zwyczajne

2.03. Członkostwo stowarzyszone

2.04. Członkostwo honorowe

2.05. Członkostwo specjalne honorowe (Kapelan Oddziału)

2.06. Członkostwo dożywotnie

2.07. Doroczne spotkanie

2.08. Specjalne spotkanie

2.09. Zawiadomienie o dorocznym spotkaniu

2.10. Kworum spotkania

2.11. Głos decydujący

2.12. Procedury

2.13. Zakaz głosowania przez Pełnomocnika

Artykuł III. Zarząd Międzynarodowy- Międzynarodowa Rada Dyrektorów

3.01. Liczba Członków Międzynarodowej Rady Dyrektorów

3.02. Kwalifikacja i wybory

3.03. Doradcy Rady Dyrektorów

3.04. Rezygnacja

3.05. Wakat

3.06. Doroczne spotkania

3.07. Specjalne spotkania

3.08. Zawiadomienie o spotkaniach

3.09. Przewodniczący

3.10. Kworum

3.11. Jednogłośne działania Dyrektora bez spotkania

3.12. Obowiązki i uprawnienia

3.13. Rekompensata

3.14. Odszkodowanie

3.15. Liczba Członków

3.16. Wybory, kadencja i kwalifikacje

3.17. Wakaty

3.18. Prezes

3.19. Wiceprezes

3.20. Skarbnik

3.21. Sekretarz

3.22. Komitet wykonawczy

3.23. Komitet powołany

3.24. Komitet weryfikacyjny

Artykuł IV. Rada Gubernatorów

4.01. Członkostwo i organizacja

4.02. Konstytucja i Regulamin

4.03. Składki

4.04. Doradcy Rady Gubernatorów

Artykuł V. Konferencje

5.01. Oznaczenie

5.02. Spotkania

5.03. Oficerowie

5.03. A. Przedstawiciele międzynarodowi

5.03. B. Wakaty

5.04. Konstytucja i Regulamin

5.05. Składki

5.06. Cele

5.07. Wymogi do stworzenia Konferencji

Artykuł VI. Oddziały

6.01. Kwalifikacje

6.02. Oficerowie Oddziału

6.03. Komitety

6.04. Rada Dyrektorów

Artykuł VII. Składki

7.01. Składki międzynarodowe

7.01. A. Poziom składek dla Oddziału

7.01. B. Poziom srebrny

7.01. C. Poziom brązowy

7.02. Składki Rady Gubernatorów i Konferencji

7.03. Składki Oddziału

7.04. Karty członkostwa dla Oddziału/Konferencji

Artykuł VIII. Głosowanie

8.01. Działalność międzynarodowa

8.02. Rada Gubernatorów

8.03. Konferencje

8.04. Oddziały

Artykuł IX. Zmiany w Artykułach Konstytucji i Regulaminu

Artykuł X. Dyscyplina

10.01. Zawieszenie Oddziału/Konferencji lub usunięcie Członka

10.02. Procedury na poziomie Oddziału/Konferencji

10.03. Procedury przeglądu przez Międzynarodową Radę Dyrektorów

10.04. Zawieszenie lub usunięcie Członka przez Międzynarodową Radę Dyrektorów

10.05. Dyscyplina

10.06. Persona non-grata

Artykuł XI Postanowienia ogólne

Definicje różne

Regulamin Rady Gubernatorów

11.01. Nazwa

11.02. Cele

11.03. Członkostwo

11.04. Oficerowie i kwalifikacja

11.05. Prawa wyborczego

11.06. Doroczne spotkanie

11.07. Składki

11.08. Rekompensata

11.09. Zmiany w Regulaminie

KONSTYTUCJAARTYKUŁ I NAZWA


Nazwa stowarzyszenia brzmi „Blue Knights Międzynarodowy Motocyklowy Klub Stróżów Prawa”.ARTYKUŁ II CELE


Celami Klubu, dalej zwanego Międzynarodowym, są:

-zapewnienie wspólnego wsparcia, zabawy, edukacji, fizycznych, psychicznych oraz społecznych korzyści dla Członków oraz ogółu społeczeństwa;

- promowanie sportu motocyklowego oraz propagowanie zasad bezpiecznej jazdy na motocyklu;

- służba w interesie właścicieli oraz użytkowników motocykli;

- bycie przykładem dla innych uczestników ruchu drogowego

- rozwijanie ducha braterstwa oraz więzi między Członkami a społeczeństwem;

- wsparcie finansowe i materialne niezbędne do funkcjonowania Klubu;

- nabywanie, posiadanie, dzierżawienie, sprzedaważ i rozwój nieruchomości;

- pożyczanie pieniędzy, i zawieranie umów niezbędnych w działalności Korporacji

- dokonywanie wszelkich zgodnych z prawem czynności i rzeczy niezbędnych w związku z powyższymi celami lub ich dowolnymi częściami, zmierzającymi do zwiększenia wartości, użyteczności

- posiadanie praw, przywilejów i uprawnień odnoszących się do Korporacji zgodnie z przepisami prawa stanu Maine


Żadna część zysków netto Korporacji nie może przynosić korzyści Członkom, Dyrektorom, Kierownictwu lub innym osobom prywatnym ani być przeznaczona do podziału, z wyjątkiem tego, że Korporacja będzie upoważniona i uprawniona do wypłacania uzasadnionej rekompensaty za świadczone usługi i dokonywania płatności dla celów korporacji.


Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Artykułów, Korporacja nie będzie prowadzić żadnej innej działalności, która nie będzie zwolniona z federalnego podatku dochodowego na mocy sekcji 501 (c) (10) Kodeksu Dochodów Wewnętrznych z 1954 r. (lub odpowiednie postanowienie przyszłej amerykańskiej ustawy o dochodach wewnętrznych).


Po rozwiązaniu Korporacji Zarząd Dyrektorów po spłacie lub utworzeniu rezerwy na spłatę wszystkich zobowiązań Korporacji zbywa wszystkie aktywa korporacyjne w taki sposób lub na rzecz organizacji prowadzonych wyłącznie w celach charytatywnych, edukacyjnych , religijnych lub naukowych, które w danym momencie kwalifikowałyby się jako organizacja zwolniona na podstawie art. 501 (c) (3) Kodeksu Podatkowego z 1954 r. (lub odpowiedniego przepisu przyszłego prawa wewnętrznego USA). Wszelkie takie aktywa, które nie zostaną w ten sposób zbyte, zostaną zniesione przez Sąd Najwyższy hrabstwa Maine, w którym znajduje się Główna Siedziba Korporacji, wyłącznie do takich celów lub organizacji, które wymieniony Sąd określi.ARTYKUŁ III ADRES, SIEDZIBA


Adresem głównego Biura oraz siedziby Stowarzyszenia jest 38 Alden Street, Bangor, Maine, 04401 USA. Zarejestrowanym Agentem Stowarzyszenia jest Allison Carrier Lucy, Eaton Peabody Law Firm 80 Exchange St., Bangor ME USA.ARTYKUŁ IV DYREKTORZY


Minimalna liczba Dyrektorów tworzących Zarząd Międzynarodowy wynosi piętnaście (15) a maksymalna dwadzieścia pięć (25). Spośród nich czterech (4) powinno być oficerami, jeden (1) bezpośrednim byłym Prezesem, jeden (1) Przewodniczącym Zarządu. Pozostali powinni być Przedstawicielami każdej Konferencji geograficznej ustanowionej przez Zarząd zgodnie z Regulaminem.ARTYKUŁ V CZŁONKOSTWO


Wyróżnia się pięć rodzajów członkostwa:

(1) Członkostwo zwyczajne

(2) Członkostwo stowarzyszone

(3) Członkostwo honorowe

(4) Członkostwo honorowe specjalne

(5) Członkostwo dożywotnie


Prawa, tytuły i udziały każdego Członka wygasają wraz z wygaśnięciem jego członkostwa. Żaden Członek nie będzie uprawniony do udziału w podziale aktywów Korporacji po jej rozwiązaniu.ARTYKUŁ VI RODZAJE CZŁONKOSTWA


Ustanowiono następujące rodzaje członkostwa:


6.01. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE

Poza wyjątkami ujętymi w tym rozdziale, wszyscy Członkowie zwyczajni muszą być osobami zatrudnionymi na pełny etat (40h tygodniowo) w rządowej agencji bądź departamencie zajmującymi się egzekwowaniem prawa. Takie zatrudnienie musi być podstawowym źródłem zatrudnienia wszystkich Członków zwyczajnych. Wszyscy oni muszą mieć uprawnienia pozwalające na aresztowanie przestępców/podejrzanych, tj. muszą być upoważnieni na „mocy ustawy” do aresztowania przestępców, jak określono w ich jurysdykcji. Każdy Członek będący Członkiem zwykłym w dniu 04.03.2017r. ma prawo do pozostania Członkiem zwykłym, jeżeli spełni wszystkie pozostałe wymagania.


Osoba, która została zatrudniona i przeszła na emeryturę po dwudziestu (20) latach pełnienia służby jako pracownik etatowy rządowej agencji lub departamentu ścigania, jest uprawniona do regularnego członkostwa, chociaż może nie pracować obecnie w zawodzie organów ścigania. Osoba ta musi przedłożyć pisma lub dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje zgodnie z niniejszą sekcją.


Emerytowany personel wojskowy, który służył w organach ścigania nie mniej niż dwadzieścia (20) lat przed odejściem z wojska, może ubiegać się o zwyczajne członkostwo. Ubiegający się musi przedłożyć pisma lub dokumentację potwierdzające swoje kwalifikacje zgodnie z niniejszą sekcją.


Osoby otrzymujące dochód z tytułu niezdolności do pracy lub przekwalifikowane z powodu obrażeń odniesionych podczas wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu w organach ścigania lub osoby otrzymujące dochód emerytalny z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez taki organ ścigania lub wydział, winny przedłożyć pisma lub dokumentację potwierdzającą ich kwalifikacje zgodnie z niniejszą sekcją.


Każdy zwykły Członek musi posiadać odpowiednią licencję na prowadzenie motocykla wydaną przez odpowiedni organ, zgodnie z miejscem zamieszkania i musi posiadać motocykl. Osoby, które ubiegają się o członkostwo, ale obecnie nie posiadają własnego motocykla, mogą zostać Członkami, jeśli planują nabyć na własność motocykl w ciągu sześciu miesięcy od ich przystąpienia do członkostwa.


Zwykły Członek, który z powodu obrażeń, stanu zdrowotnego, w tym związanego z wiekiem, nie jest w stanie bezpiecznie użytkować motocykl, może zachować członkostwo jako Członek zwyczajny. Członkowie, którzy kwalifikują się na podstawie tego przepisu, są zwolnieni z posiadania motocykla i posiadania licencji.6.02. CZŁONKOSTWO STOWARZYSZONE


Z wyjątkiem przypadków wymienionych w tym rozdziale, wszyscy Członkowie stowarzyszeni muszą być osobami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy (mniej niż 40 godzin tygodniowo, minimum 96 godzin rocznie) przez organ lub wydział ścigania i otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wszyscy Członkowie stowarzyszeni muszą posiadać uprawnienia do aresztowania, co oznacza, że muszą być upoważnieni przez ustawę do aresztowania przestępców określonych w jurysdykcji przez czas pełnienia służby. Każdy Członek, który był Członkiem stowarzyszonym w dniu 04.03.2017r. ma prawo do kontynuowania członkostwa jako Członek stowarzyszony, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe wymagania.


Osoby, które były zatrudnione w rządowej agencji lub departamencie organów ścigania i odeszły po piętnastu (15) latach pełnienia służby w niepełnym wymiarze godzin pracy mają prawo ubiegać się o członkostwo stowarzyszone, mimo iż nie są obecnie zatrudnieni w wyżej wymienionych organach. Ubiegający się musi przedłożyć pisma bądź dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje.


Członkowie zwyczajni mogą ubiegać się o członkostwo w charakterze Członka stowarzyszonego, jeżeli przepracowali więcej niż dziesięć (10) lat, ale mniej niż dwadzieścia (20) lat jako pracownik pełnoetatowy w jednym lub kilku rządowych organach lub departamentach i odeszli od pracy w honorowych okolicznościach. Muszą posiadać uprawnienia do aresztowania, co oznacza, że muszą być upoważnieni przez ustawę do aresztowania przestępców określonych w jurysdykcji przez czas pełnienia służby. Ubiegający się musi przedłożyć pisma bądź dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje.


Emerytowany personel wojskowy może ubiegać się o członkostwo w charakterze Członka stowarzyszonego, jeżeli służył na odpowiednim stanowisku w organach ścigania i przepracował ponad dziesięć (10) lat, lecz krócej niż dwadzieścia (20) przed odejściem z wojska. Ubiegający się musi przedłożyć pisma bądź dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje.


Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub po przekwalifikowaniu zawodowym spowodowanym obrażeniami odniesionymi podczas pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w organach ścigania są uprawnione do ubiegania się o członkostwo stowarzyszone, mimo iż nie są obecnie zatrudnione w organach ścigania. Ubiegający się musi przedłożyć pisma bądź dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje.


Każdy stowarzyszony Członek musi posiadać odpowiednią licencję na prowadzenie motocykla wydaną przez odpowiedni organ, zgodnie z miejscem zamieszkania i musi posiadać motocykl. Osoby, które ubiegają się o członkostwo, ale obecnie nie posiadają własnego motocykla, mogą zostać Członkami, jeśli planują nabyć na własność motocykl w ciągu sześciu miesięcy od ich przystąpienia do członkostwa.


Stowarzyszony Członek, który z powodu obrażeń, stanu zdrowotnego, w tym związanego z wiekiem, nie jest w stanie bezpiecznie użytkować motocykl, może zachować członkostwo jako Członek zwyczajny. Członkowie, którzy kwalifikują się na podstawie tego przepisu, są zwolnieni z posiadania motocykla i posiadania licencji.6.03. CZŁONKOSTWO HONOROWE


Członkostwo honorowe mogą otrzymać osoby, które w znacznym stopniu przyczyniły się do promocji Korporacji oraz realizacji jej celów statutowych. Ilość Członków honorowych nie może przekraczać dziesięciu procent (10%) łącznej liczny wszystkich Członków.6.04. CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE


Członkostwo dożywotnie jest zastrzeżone dla tzw. „Ojców Założycieli” oraz byłych międzynarodowych Prezesów, o ile ci posiadają nieposzlakowaną opinię. Członkowie dożywotni nie są zobligowani do bycia Członkiem Kapituły.6.05. SPECJALNE CZŁONKOSTWO HONOROWE


Specjalne członkostwo honorowe może zostać przyznane osobie duchownej. Aby zostać zakwalifikowanym jako specjalny Członek honorowy osoba ta musi mieć przynajmniej roczne doświadczenie w kościele lub duszpasterstwie jako osoba kierująca (np. kapłan, rabin, pastor, itp.) bądź być kapelanem służb mundurowych. Limit specjalnych Członków honorowych wynosi jeden (1) na Oddział i nie ma wpływu na limit Członków honorowych.6.06. GŁOSOWANIE


Wszyscy Członkowie maja prawo głosować w sprawach ogólnych przedstawionych im przez międzynarodową Radę Dyrektorów na corocznym lub specjalnym spotkaniu. Wszyscy Członkowie o nieposzlakowanej opinii mogą głosować w sprawach związanych z Oddziałami.ARTYKUŁ VII ZMIANY ARTYKUŁÓW KONSTYTUCJI


7.01. ARTYKUŁY KONSTYTUCJI


Konstytucja może zostać zmieniona siedemdziesięciopięcio procentowym (75%) głosem Członków obecnych i uprawnionych do głosowania na każdym corocznym lub specjalnym zgromadzeniu. Głosowanie takie jest skuteczne, dopiero gdy Rada Dyrektorów podejmie najpierw uchwałę przedstawiającą proponowaną poprawkę i zalecającą poddanie jej pod głosowanie na posiedzeniu Członków uprawnionych do głosowania.


7.01.1. ARTYKUŁY KONSTYTUCJI


Wszelkie propozycje zmiany Konstytucji wniesione przez Zarząd powinny być podane do informacji nie mniej niż trzydzieści (30), ale nie więcej niż pięćdziesiąt (50) dni dla wszystkich Członków uprawnionych do głosowania. Wszelkie zmiany będą wymagały obecności 75% uprawnionych do głosowania.


A. Zmiany zostaną opublikowane w magazynie/Newsletterze, na międzynarodowej stronie internetowej oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowych Przedstawicieli i Przewodniczącego każdej Konferencji, a następnie przekazane wszystkim Członkom.

B. Ratyfikacja uchwały międzynarodowych Dyrektorów Zarządów na regularnym posiedzeniu w dniu (wstawić datę).

C. Międzynarodowa Rada Dyrektorów zaleca zatwierdzenie następujących proponowanych zmian i przekształceń kosztorysów, dokumentów założycielskich Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Stróżów Prawa „Blue Knights”. Oto szczegóły istotnych zmian: proponowana lektura: (złożone wnioski).7.02. ZMIANY REGULAMINU


Następujące rezolucje przedstawione członkom opierają się na propozycjach zmian w Regulaminie zgłoszonych przez Zarząd, które mają zostać podjęte w drodze zawiadomienia z co najmniej trzydziestodniowym (30), lecz nie dłuższym niż pięćdziesięciodniowym (50) wyprzedzeniem dla Członków uprawnionych do głosowania, przedstawiając podsumowanie zmian. Propozycje te zostaną przyjęte i staną się efektywne natychmiast po przejściu. Aby zmienić te zmiany i powrócić do poprzedniego regulaminu wymagane jest głosowanie, w którym obowiązkowa jest obecność 75% Członków.


A. Zmiany zostaną opublikowane w magazynie/Newsletterze, na międzynarodowej stronie internetowej oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowych Przedstawicieli i Przewodniczącego każdej konferencji, a następnie przekazane wszystkim Członkom.

B. Ratyfikacja uchwały Międzynarodowej Rady Dyrektorów na regularnym zaplanowanym posiedzeniu w dniu (wstawić datę). Międzynarodowa Rada Dyrektorów zaleca zatwierdzenie następujących proponowanych, poprawionych i przekształconych zmian w regulaminie Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Stróżów Prawa „Blue Knights”. Oto szczegóły istotnych zmian: proponowana lektura: (złożone wnioski).7.03. POPRAWKI RADY GUBERNATORÓW


A. Poprawka musi znaleźć się w porządku obrad Rady Gubernatorów i musi zostać przyjęta 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania na corocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów. Żadna poprawka nie zostanie przyjęta z sali. poprawka zostanie następnie przekazana do zarządu w celu podjęcia natychmiastowych działań.

B. Zmiana podlega następnie zatwierdzeniu przez każdego Członka, jak określono w sekcjach 1 i 2.ARTYKUŁ VIII DOROCZNE SPOTKANIE


Doroczne spotkanie Członków odbywa się podczas dorocznej konwencji w miejscu i czasie określonym przez kapitułę gospodarza konwencji, z zastrzeżeniem zgody międzynarodowej Rady Dyrektorów.
REGULAMIN


REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO STRÓŻÓW PRAWA „BLUE KNIGHTS”


ARTYKUŁ I NAZWA, PIECZĘĆ KORPORACJI, BARWY, UMUNDUROWANIE, HYMN, GŁÓWNA SIEDZIBA1.01. NAZWA


Nazwa korporacji (zwana dalej „międzynarodową”) to Międzynarodowy Klub Motocyklowy Stróżów Prawa „Blue Knights”.


1.02. PIECZĘĆ


Na pieczęci korporacyjnej Międzynarodówki powinna znajdować się nazwa Korporacji oraz data 18 grudnia 1974 r. Poniżej znajduje się odcisk pieczęci korporacyjnej Międzynarodówki.


ZDJĘCIE STRONA 17

 
motowolski.pl
olekmotocykle.pl
redblack.media
Motocykl - Blue Knights Poland I

śląskie fibroscan  biopsja wątroby, fibroscan  marskość wątroby, fibroscan