Members BK

Księga Gości

Ku przesrodze

Polecane Linki

Insygnia BK

Odwiedziło nas już:
  • w tym miesiącu: 634
  • ogółem: 684886Blue Knights International

 

Law Entorcement Motorcycle Club, Inc.

 

Międzynarodowy Motocyklowy Klub Stróżów Prawa

 

Z dedykacją dla Paul Croteau

1954-2017

 

 

Konstytucja & Regulamin

2017

SPIS TREŚCI

 

Konstytucja

Artykuł I. Nazwa

Artykuł II. Cele

Artykuł III. Adres, Siedziba

Artykuł IV. Dyrektorzy

Artykuł V. Członkostwo

Artykuł VI. Rodzaje członkostwa

6.01. Członkostwo zwyczajne

6.02. Członkostwo stowarzyszone

6.03. Członkostwo honorowe

6.04. Członkostwo dożywotnie

6.05. Członkostwo specjalne honorowe

6.06. Głosowanie

Artykuł VII. Zmiany artykułów Konstytucji

7.01. Artykuły Konstytucji

7.01.1. Artykuły Konstytucji

7.02. Zmiany Regulaminu

7.03. Poprawki rady Gubernatorów

Artykuł VIII. Doroczne spotkanie

Regulamin

Artykuł I. Nazwa, Pieczęć Korporacyjna, Barwy, Mundury, Hymn, Siedziba Główna

1.01. Nazwa

1.02. Pieczęć

1.03. Emblemat Korporacyjny

1.04. Barwy

1.05. Umundurowanie

1.06. Hymn

1.07. Siedziba Główna

1.08. Wyłączne prawo do nazwy i znaków

1.09. Oficjalne zwierzę klubowe

1.10. Oficjalny kilt

Artykuł II. Członkostwo międzynarodowe

2.01. Rodzaje członkostwa i kadencja

2.02. Członkostwo zwyczajne

2.03. Członkostwo stowarzyszone

2.04. Członkostwo honorowe

2.05. Członkostwo specjalne honorowe (Kapelan Oddziału)

2.06. Członkostwo dożywotnie

2.07. Doroczne spotkanie

2.08. Specjalne spotkanie

2.09. Zawiadomienie o dorocznym spotkaniu

2.10. Kworum spotkania

2.11. Głos decydujący

2.12. Procedury

2.13. Zakaz głosowania przez Pełnomocnika

Artykuł III. Zarząd Międzynarodowy- Międzynarodowa Rada Dyrektorów

3.01. Liczba Członków Międzynarodowej Rady Dyrektorów

3.02. Kwalifikacja i wybory

3.03. Doradcy Rady Dyrektorów

3.04. Rezygnacja

3.05. Wakat

3.06. Doroczne spotkania

3.07. Specjalne spotkania

3.08. Zawiadomienie o spotkaniach

3.09. Przewodniczący

3.10. Kworum

3.11. Jednogłośne działania Dyrektora bez spotkania

3.12. Obowiązki i uprawnienia

3.13. Rekompensata

3.14. Odszkodowanie

3.15. Liczba Członków

3.16. Wybory, kadencja i kwalifikacje

3.17. Wakaty

3.18. Prezes

3.19. Wiceprezes

3.20. Skarbnik

3.21. Sekretarz

3.22. Komitet wykonawczy

3.23. Komitet powołany

3.24. Komitet weryfikacyjny

Artykuł IV. Rada Gubernatorów

4.01. Członkostwo i organizacja

4.02. Konstytucja i Regulamin

4.03. Składki

4.04. Doradcy Rady Gubernatorów

Artykuł V. Konferencje

5.01. Oznaczenie

5.02. Spotkania

5.03. Oficerowie

5.03. A. Przedstawiciele międzynarodowi

5.03. B. Wakaty

5.04. Konstytucja i Regulamin

5.05. Składki

5.06. Cele

5.07. Wymogi do stworzenia Konferencji

Artykuł VI. Oddziały

6.01. Kwalifikacje

6.02. Oficerowie Oddziału

6.03. Komitety

6.04. Rada Dyrektorów

Artykuł VII. Składki

7.01. Składki międzynarodowe

7.01. A. Poziom składek dla Oddziału

7.01. B. Poziom srebrny

7.01. C. Poziom brązowy

7.02. Składki Rady Gubernatorów i Konferencji

7.03. Składki Oddziału

7.04. Karty członkostwa dla Oddziału/Konferencji

Artykuł VIII. Głosowanie

8.01. Działalność międzynarodowa

8.02. Rada Gubernatorów

8.03. Konferencje

8.04. Oddziały

Artykuł IX. Zmiany w Artykułach Konstytucji i Regulaminu

Artykuł X. Dyscyplina

10.01. Zawieszenie Oddziału/Konferencji lub usunięcie Członka

10.02. Procedury na poziomie Oddziału/Konferencji

10.03. Procedury przeglądu przez Międzynarodową Radę Dyrektorów

10.04. Zawieszenie lub usunięcie Członka przez Międzynarodową Radę Dyrektorów

10.05. Dyscyplina

10.06. Persona non-grata

Artykuł XI Postanowienia ogólne

Definicje różne

Regulamin Rady Gubernatorów

11.01. Nazwa

11.02. Cele

11.03. Członkostwo

11.04. Oficerowie i kwalifikacja

11.05. Prawa wyborczego

11.06. Doroczne spotkanie

11.07. Składki

11.08. Rekompensata

11.09. Zmiany w Regulaminie

 

KONSTYTUCJA

 

ARTYKUŁ I NAZWA

 

Nazwa stowarzyszenia brzmi „Blue Knights Międzynarodowy Motocyklowy Klub Stróżów Prawa”.

 

 

ARTYKUŁ II CELE

 

Celami Klubu, dalej zwanego Międzynarodowym, są:

-zapewnienie wspólnego wsparcia, zabawy, edukacji, fizycznych, psychicznych oraz społecznych korzyści dla Członków oraz ogółu społeczeństwa;

- promowanie sportu motocyklowego oraz propagowanie zasad bezpiecznej jazdy na motocyklu;

- służba w interesie właścicieli oraz użytkowników motocykli;

- bycie przykładem dla innych uczestników ruchu drogowego

- rozwijanie ducha braterstwa oraz więzi między Członkami a społeczeństwem;

- wsparcie finansowe i materialne niezbędne do funkcjonowania Klubu;

- nabywanie, posiadanie, dzierżawienie, sprzedaważ i rozwój nieruchomości;

- pożyczanie pieniędzy, i zawieranie umów niezbędnych w działalności Korporacji

- dokonywanie wszelkich zgodnych z prawem czynności i rzeczy niezbędnych w związku z powyższymi celami lub ich dowolnymi częściami, zmierzającymi do zwiększenia wartości, użyteczności

- posiadanie praw, przywilejów i uprawnień odnoszących się do Korporacji zgodnie z przepisami prawa stanu Maine

Żadna część zysków netto Korporacji nie może przynosić korzyści Członkom, Dyrektorom, Kierownictwu lub innym osobom prywatnym ani być przeznaczona do podziału, z wyjątkiem tego, że Korporacja będzie upoważniona i uprawniona do wypłacania uzasadnionej rekompensaty za świadczone usługi i dokonywania płatności dla celów korporacji.

 

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Artykułów, Korporacja nie będzie prowadzić żadnej innej działalności, która nie będzie zwolniona z federalnego podatku dochodowego na mocy sekcji 501 (c) (10) Kodeksu Dochodów Wewnętrznych z 1954 r. (lub odpowiednie postanowienie przyszłej amerykańskiej ustawy o dochodach wewnętrznych).

 

Po rozwiązaniu Korporacji Zarząd Dyrektorów po spłacie lub utworzeniu rezerwy na spłatę wszystkich zobowiązań Korporacji zbywa wszystkie aktywa korporacyjne w taki sposób lub na rzecz organizacji prowadzonych wyłącznie w celach charytatywnych, edukacyjnych , religijnych lub naukowych, które w danym momencie kwalifikowałyby się jako organizacja zwolniona na podstawie art. 501 (c) (3) Kodeksu Podatkowego z 1954 r. (lub odpowiedniego przepisu przyszłego prawa wewnętrznego USA). Wszelkie takie aktywa, które nie zostaną w ten sposób zbyte, zostaną zniesione przez Sąd Najwyższy hrabstwa Maine, w którym znajduje się Główna Siedziba Korporacji, wyłącznie do takich celów lub organizacji, które wymieniony Sąd określi.

 

 

ARTYKUŁ III ADRES, SIEDZIBA

 

Adresem głównego Biura oraz siedziby Stowarzyszenia jest 38 Alden Street, Bangor, Maine, 04401 USA. Zarejestrowanym Agentem Stowarzyszenia jest Allison Carrier Lucy, Eaton Peabody Law Firm 80  Exchange St., Bangor ME USA.

 

 

 

ARTYKUŁ IV DYREKTORZY

 

Minimalna liczba Dyrektorów tworzących Zarząd Międzynarodowy wynosi piętnaście (15) a maksymalna dwadzieścia pięć (25). Spośród nich czterech (4) powinno być oficerami, jeden (1) bezpośrednim byłym Prezesem, jeden (1) Przewodniczącym Zarządu. Pozostali powinni być Przedstawicielami każdej Konferencji geograficznej ustanowionej przez Zarząd zgodnie z Regulaminem.

 

 

ARTYKUŁ V CZŁONKOSTWO

 

Wyróżnia się pięć rodzajów członkostwa:

(1) Członkostwo zwyczajne

(2) Członkostwo stowarzyszone

(3) Członkostwo honorowe

(4) Członkostwo honorowe specjalne

(5) Członkostwo dożywotnie

 

Prawa, tytuły i udziały każdego Członka wygasają wraz z wygaśnięciem jego członkostwa. Żaden Członek nie będzie uprawniony do udziału w podziale aktywów Korporacji po jej rozwiązaniu.

 

 

ARTYKUŁ VI RODZAJE CZŁONKOSTWA

 

Ustanowiono następujące rodzaje członkostwa:

 

6.01. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE

Poza wyjątkami ujętymi w tym rozdziale, wszyscy Członkowie zwyczajni muszą być osobami zatrudnionymi na pełny etat (40h tygodniowo) w rządowej agencji bądź departamencie zajmującymi się egzekwowaniem prawa. Takie zatrudnienie musi być podstawowym źródłem zatrudnienia wszystkich Członków zwyczajnych. Wszyscy oni muszą mieć uprawnienia pozwalające na aresztowanie przestępców/podejrzanych, tj. muszą być upoważnieni na „mocy ustawy” do aresztowania przestępców, jak określono w ich jurysdykcji. Każdy Członek będący Członkiem zwykłym w dniu 04.03.2017r.  ma prawo do pozostania Członkiem zwykłym, jeżeli spełni wszystkie pozostałe wymagania.

 

Osoba, która została zatrudniona i przeszła na emeryturę po dwudziestu (20) latach pełnienia służby jako pracownik etatowy rządowej agencji lub departamentu ścigania, jest uprawniona do regularnego członkostwa, chociaż może nie pracować obecnie w zawodzie organów ścigania.Osoba ta musi przedłożyć pisma lub dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje zgodnie z niniejszą sekcją.

 

Emerytowany personel wojskowy, który służył w organach ścigania nie mniej niż dwadzieścia (20) lat przed odejściem z wojska, może ubiegać się o zwyczajne członkostwo.Ubiegający się musi przedłożyć pisma lub dokumentację potwierdzające swoje kwalifikacje zgodnie z niniejszą sekcją.

 

Osoby otrzymujące dochód z tytułu niezdolności do pracy lub przekwalifikowane z powodu obrażeń odniesionych podczas wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu w organach ścigania lub osoby otrzymujące dochód emerytalny z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez taki organ ścigania lub wydział, winny przedłożyć pisma lub dokumentację potwierdzającą ich kwalifikacje zgodnie z niniejszą sekcją.

 

Każdy zwykły Członek musi posiadać odpowiednią licencję na prowadzenie motocykla wydaną przez odpowiedni organ, zgodnie z miejscem zamieszkania i musi posiadać motocykl.Osoby, które ubiegają się o członkostwo, ale obecnie nie posiadają własnego motocykla, mogą zostać Członkami, jeśli planują nabyć na własność motocykl w ciągu sześciu miesięcy od ich przystąpienia do członkostwa.

 

Zwykły Członek, który z powodu obrażeń, stanu zdrowotnego, w tym związanego z wiekiem, nie jest w stanie bezpiecznie użytkować motocykl, może zachować członkostwo jako Członek zwyczajny.Członkowie, którzy kwalifikują się na podstawie tego przepisu, są zwolnieni z posiadania motocykla i posiadania licencji.

 

 

6.02. CZŁONKOSTWO STOWARZYSZONE

 

Z wyjątkiem przypadków wymienionych w tym rozdziale, wszyscy Członkowie stowarzyszeni muszą być osobami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy (mniej niż 40 godzin tygodniowo, minimum 96 godzin rocznie) przez organ lub wydział ścigania i otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wszyscy Członkowie stowarzyszeni muszą posiadać uprawnienia do aresztowania, co oznacza, że muszą być upoważnieni przez ustawę do aresztowania przestępców określonych w jurysdykcji przez czas pełnienia służby. Każdy Członek, który był Członkiem stowarzyszonym w dniu 04.03.2017r. ma prawo do kontynuowania członkostwa jako Członek stowarzyszony, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

 

Osoby, które były zatrudnione w rządowej agencji lub departamencie organów ścigania i odeszły po piętnastu (15) latach pełnienia służby w niepełnym wymiarze godzin pracy mają prawo ubiegać się o członkostwo stowarzyszone, mimo iż nie są obecnie zatrudnieni w wyżej wymienionych organach. Ubiegający się musi przedłożyć pisma bądź dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje.

 

Członkowie zwyczajni mogą ubiegać się o członkostwo w charakterze Członka stowarzyszonego, jeżeli przepracowali więcej niż dziesięć (10) lat, ale mniej niż dwadzieścia (20) lat jako pracownik pełnoetatowy w jednym lub kilku rządowych organach lub departamentach i odeszli od pracy w honorowych okolicznościach. Muszą posiadać uprawnienia do aresztowania, co oznacza, że muszą być upoważnieni przez ustawę do aresztowania przestępców określonych w jurysdykcji przez czas pełnienia służby. Ubiegający się musi przedłożyć pisma bądź dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje.

 

Emerytowany personel wojskowy może ubiegać się o członkostwo w charakterze Członka stowarzyszonego, jeżeli służył na odpowiednim stanowisku w organach ścigania i przepracował ponad dziesięć (10) lat, lecz krócej niż dwadzieścia (20) przed odejściem z wojska. Ubiegający się musi przedłożyć pisma bądź dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje.

 

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub po przekwalifikowaniu zawodowym spowodowanym obrażeniami odniesionymi podczas pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w organach ścigania są uprawnione do ubiegania się o członkostwo stowarzyszone, mimo iż nie są obecnie zatrudnione w organach ścigania. Ubiegający się musi przedłożyć pisma bądź dokumentację potwierdzającą swoje kwalifikacje.

 

Każdy stowarzyszony Członek musi posiadać odpowiednią licencję na prowadzenie motocykla wydaną przez odpowiedni organ, zgodnie z miejscem zamieszkania i musi posiadać motocykl.Osoby, które ubiegają się o członkostwo, ale obecnie nie posiadają własnego motocykla, mogą zostać Członkami, jeśli planują nabyć na własność motocykl w ciągu sześciu miesięcy od ich przystąpienia do członkostwa.

 

Stowarzyszony Członek, który z powodu obrażeń, stanu zdrowotnego, w tym związanego z wiekiem, nie jest w stanie bezpiecznie użytkować motocykl, może zachować członkostwo jako Członek zwyczajny.Członkowie, którzy kwalifikują się na podstawie tego przepisu, są zwolnieni z posiadania motocykla i posiadania licencji.

 

 

6.03. CZŁONKOSTWO HONOROWE

 

Członkostwo honorowe mogą otrzymać osoby, które w znacznym stopniu przyczyniły się do promocji Korporacji oraz realizacji jej celów statutowych. Ilość Członków honorowych nie może przekraczać dziesięciu procent (10%) łącznej liczny wszystkich Członków.

 

 

6.04. CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE

 

Członkostwo dożywotnie jest zastrzeżone dla tzw. „Ojców Założycieli” oraz byłych międzynarodowych Prezesów, o ile ci posiadają nieposzlakowaną opinię. Członkowie dożywotni nie są zobligowani do bycia Członkiem Kapituły.

 

 

6.05. SPECJALNE CZŁONKOSTWO HONOROWE

 

Specjalne członkostwo honorowe może zostać przyznane osobie duchownej. Aby zostać zakwalifikowanym jako specjalny Członek honorowy osoba ta musi mieć przynajmniej roczne doświadczenie w kościele lub duszpasterstwie jako osoba kierująca (np. kapłan, rabin, pastor, itp.) bądź być kapelanem służb mundurowych. Limit specjalnych Członków honorowych wynosi jeden (1) na Oddział i nie ma wpływu na limit Członków honorowych.

 

 

6.06. GŁOSOWANIE

 

Wszyscy Członkowie maja prawo głosować w sprawach ogólnych przedstawionych im przez międzynarodową Radę Dyrektorów na corocznym lub specjalnym spotkaniu. Wszyscy Członkowie o nieposzlakowanej opinii mogą głosować w sprawach związanych z Oddziałami.

 

 

ARTYKUŁ VII ZMIANY ARTYKUŁÓW KONSTYTUCJI

 

7.01. ARTYKUŁY KONSTYTUCJI

 

Konstytucja może zostać zmieniona siedemdziesięciopięcio procentowym (75%) głosem Członków obecnych i uprawnionych do głosowania na każdym corocznym lub specjalnym zgromadzeniu. Głosowanie takie jest skuteczne, dopiero gdy Rada Dyrektorów podejmie najpierw uchwałę przedstawiającą proponowaną poprawkę i zalecającą poddanie jej pod głosowanie na posiedzeniu Członków uprawnionych do głosowania.

 

7.01.1. ARTYKUŁY KONSTYTUCJI

 

Wszelkie propozycje zmiany Konstytucji wniesione przez Zarząd powinny być podane do informacji nie mniej niż trzydzieści (30), ale nie więcej niż pięćdziesiąt (50) dni dla wszystkich Członków uprawnionych do głosowania. Wszelkie zmiany będą wymagały obecności 75% uprawnionych do głosowania.

 

A. Zmiany zostaną opublikowane w magazynie/Newsletterze, na międzynarodowej stronie internetowej oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowych Przedstawicieli i Przewodniczącego każdej Konferencji, a następnie przekazane wszystkim Członkom.

B. Ratyfikacja uchwały międzynarodowych Dyrektorów Zarządów na regularnym posiedzeniu w dniu (wstawić datę).

C. Międzynarodowa Rada Dyrektorów zaleca zatwierdzenie następujących proponowanych zmian i przekształceń kosztorysów, dokumentów założycielskich  Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Stróżów Prawa „Blue Knights”.Oto szczegóły istotnych zmian: proponowana lektura: (złożone wnioski).

 

 

7.02. ZMIANY REGULAMINU

 

Następujące rezolucje przedstawione członkom opierają się na propozycjach zmian w Regulaminie zgłoszonych przez Zarząd, które mają zostać podjęte w drodze zawiadomienia z co najmniej trzydziestodniowym (30), lecz nie dłuższym niż pięćdziesięciodniowym (50)  wyprzedzeniem dla Członków uprawnionych do głosowania, przedstawiając podsumowanie zmian. Propozycje te zostaną przyjęte i staną się efektywne natychmiast po przejściu. Aby zmienić te zmiany i powrócić do poprzedniego regulaminu wymagane jest głosowanie, w którym obowiązkowa jest obecność 75% Członków.

 

A. Zmiany zostaną opublikowane w magazynie/Newsletterze, na międzynarodowej stronie internetowej oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowych Przedstawicieli i Przewodniczącego każdej konferencji, a następnie przekazane wszystkim Członkom.

B. Ratyfikacja uchwały Międzynarodowej Rady Dyrektorów na regularnym zaplanowanym posiedzeniu w dniu (wstawić datę).Międzynarodowa Rada Dyrektorów zaleca zatwierdzenie następujących proponowanych, poprawionych i przekształconych zmian w regulaminie Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Stróżów Prawa „Blue Knights”. Oto szczegóły istotnych zmian: proponowana lektura: (złożone wnioski).

 

 

7.03. POPRAWKI RADY GUBERNATORÓW

 

A. Poprawka musi znaleźć się w porządku obrad Rady Gubernatorów i musi zostać przyjęta 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania na corocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów. Żadna poprawka nie zostanie przyjęta z sali.poprawka zostanie następnie przekazana do zarządu w celu podjęcia natychmiastowych działań.

B. Zmiana podlega następnie zatwierdzeniu przez każdego Członka, jak określono w sekcjach 1 i 2.

 

 

ARTYKUŁ VIII DOROCZNE SPOTKANIE

 

Doroczne spotkanie Członków odbywa się podczas dorocznej konwencji w miejscu i czasie określonym przez kapitułę gospodarza konwencji, z zastrzeżeniem zgody międzynarodowej Rady Dyrektorów.

 

 

 

              REGULAMIN

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO STRÓŻÓW PRAWA „BLUE KNIGHTS”

 

ARTYKUŁ I NAZWA, PIECZĘĆ KORPORACJI, BARWY, UMUNDUROWANIE, HYMN, GŁÓWNA SIEDZIBA

 

 

1.01. NAZWA

 

Nazwa korporacji (zwana dalej „międzynarodową”) to Międzynarodowy Klub Motocyklowy Stróżów Prawa „Blue Knights”.

 

1.02. PIECZĘĆ

 

Na pieczęci korporacyjnej Międzynarodówki powinna znajdować się nazwa Korporacji oraz data 18 grudnia 1974 r. Poniżej znajduje się odcisk pieczęci korporacyjnej Międzynarodówki.

 

                                      ZDJĘCIE STRONA 17

 

1.03. EMBLEMAT KORPORACYJNY MUSI WYGLĄDAĆ JAK PONIŻEJ

 

                                      ZDJĘCIE STRONA 18

 

1.04. BARWY

 

Barwy powinny składać się z zakrzywionego białego tła otoczonego niebieską ramką ze słowami Blue Knights w kolorze niebieskim, wyśrodkowanej w górnych granicach.  Pośrodku powinno znajdować się oficjalne godło Blue Knights.

 

Członkowie mają możliwość noszenia oficjalnej jednoczęściowej naszywki z tyłu kamizelki. Jednoczęściowa naszywka powinna składać się z białej tarczy otoczonej niebieską obwódką z oficjalnym niebieskim godłem Blue Knights na środku. Napis „Blue Knights” powinien znajdować się po lewej stronie tarczy sąsiadując z oficjalnym godłem, z kolei międzynarodowe oznaczenie powinno znajdować się po prawej stronie.

 

Na naszywkach powinien znajdować się kraj/stan, w którym znajduje się konkretny Oddział wraz z oznaczoną liczbą Oddziału w numeracji rzymskiej. Wszelkie oficjalne tytuły, stanowiska powinny być umieszczone na naszywkach.

 

Członkowie mają również możliwość noszenia tylko oficjalnego niebieskiego godła z tyłu kamizelki, z pominięciem górnych i dolnych rockerów.

 

                                      ZDJĘCIE STRONA 19

 

 

Naszywki, które zostały uprzednio zatwierdzone przed 15 lipca 2003 r., zostaną zachowane.

 

Każdy Oddział może zaprojektować alternatywną, unikalną, identyfikowalną naszywkę znajdującą się  na przedniej stronie kurtki lub kamizelki Oddziału po otrzymaniu pisemnej zgody Międzynarodowej Rady Dyrektorów.Oddziały muszą złożyć wnioski o zatwierdzenie naszywki przedniej, wysyłając projekt graficzny do Międzynarodowego Biura przed wyprodukowaniem i założeniem zaprojektowanej naszywki.

 

1.05. UMUNDUROWANIE

 

Każdy oddział może mieć własny wzór munduru, który powinien być w dobrym guście i powinien być noszony w taki sposób, aby wyświetlać pozytywny wizerunek Blue Knights. Ogólny projekt każdego przyjętego munduru powinien opierać się na mundurach organów ścigania.

 

1.06. HYMN

 

Hymn to „Waleczni Niebiescy Rycerze” ze słowami i muzyką Josepha O. Stebbins.

 

1.07. GŁÓWNA SIEDZIBA

 

Międzynarodowa siedziba główna zostanie utworzona i będzie obsługiwana w celu prowadzenia działalności korporacyjnej w obszarze Bangor Brewer Maine USA.

 

1.08. WYŁĄCZNE PRAWO DO NAZWY I ZNAKÓW

 

MiędzynarodowE i licencjonowane Oddziały mają wyłączne prawo do używania nazwy „Miedzynarodowy Klub Motocyklowy Stróżów Prawa „Blue Knights”.” oraz „Blue Knights”. Korporacja zachowuje wyłączne prawo do używania lub do zezwalania bądź odmowy użycia wszystkich emblematów, pieczęci, torebek lub innych przedmiotów zawierających „Blue Knights” lub dowolne zarejestrowane znaki firmowe. Wszelkie wykorzystanie nazwy międzynarodowej, znaków towarowych i logo przez Członków, Oddziały  oraz wszelka odnosząca się do niej dobra wola, będą działały na korzyść Korporacji w celu zachowania jej nazwy, znaków towarowych i logo.

 

Żaden Członek, oddział ani inna jednostka organizacyjna nie będzie używać nazwy korporacyjnej ani żadnego z jej znaków lub logo, które są myląco podobne, w jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub w jakiejkolwiek innej działalności, co narusza regulamin konstytucyjny lub wytyczne określone przez Zarząd Międzynarodowy Dyrektorów.

 

Wszystkie przedmioty oferowane do sprzedaży przez jakiegokolwiek Członka lub Oddział, noszące nazwę korporacyjną, nazwę „blue Knights” bądź dowolny zarejestrowany znak korporacyjny, są zatwierdzane na piśmie przez Międzynarodową Radę Dyrektorów, zgodnie z wytycznymi, które Międzynarodowa Rada Dyrektorów może przyjąć. Nieuprawnione użycie firmowej nazwy, znaków, etc., które są myląco podobne, może być przyczyną zawieszenia lub usunięcia naruszających Regulamin Członków/Oddziałów, zgodnie z Regulaminem.

 

Międzynarodowa Rada Dyrektorów karze osoby naruszające niniejszy Regulamin listownym ostrzeżeniem. List taki powinien zawierać datę, godzinę, lokalizację, tożsamość oraz pełny opis przedmiotu. Kopia tego listu zostanie przekazana Przewodniczącemu i Sekretarzowi konferencji, do której należy Oddział. W przypadku, gdy jest to jeden Członek lub Członkowie, którzy stwierdzili, że nie reprezentują swojego Oddziału, kopia listu ostrzegawczego zostanie również wysłana do Przewodniczącego i Sekretarza Oddziału Członka w celu podjęcia działań naprawczych. List ten zostanie napisany i wysłany przez Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Sprzedaży w ciągu 30 dni od powiadomienia i weryfikacji naruszenia Regulaminu.

 

Jakiekolwiek kolejne naruszenie lub brak usunięcia przedmiotów po otrzymaniu powiadomienia o takim naruszeniu, zgodnie z wytycznymi, które może przyjąć Międzynarodowa Rada Dyrektorów, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości nieprzekraczającej $ 100,00  lub w w przypadku takiego trzeciego lub kolejnego przestępstwa, grzywny nieprzekraczającej $ 250,00 i / lub zawieszenia lub cofnięcia karty naruszającego Oddział lub członkostwa osoby naruszającej. jeżeli okaże się, że Członek lub Członkowie naruszyli Regulamin i Oddział Członka lub Członków nie podejmuje działań naprawczych po powiadomieniu go na piśmie, Oddział może również podlegać grzywnom i karom określonym zgodnie z decyzją podjętą przez Międzynarodowy Zarząd. Wszystkie środki pieniężne otrzymane w wyniku takiej grzywny zostaną umieszczone na rachunku Funduszu Specjalnego.

 

1.09. OFICJALNE ZWIERZĘ KLUBOWE

 

Oficjalnym zwierzęciem klubowym jest foka.

 

1.10. OFICJALNY KILT

 

Oficjalnym kiltem będzie szkocka krata zaprojektowana przez Scotland I, która zawiera oficjalne kolory międzynarodowe Blue Knights.

 

                                      ZDJĘCIE STRONA 22

 

 

 

ARTYKUŁ II CZŁONKOSTWO MIĘDZYNARODOWEGO

 

 

2.01. RODZAJE CZŁONKOSTWA I KADENCJA

 

Wyróżnia się pięć rodzajów Członkostwa:

1) Członkostwo zwyczajne

2) Członkostwo stowarzyszone

3) Członkostwo honorowe

4) Specjalne Członkostwo honorowe- Kapelan Oddziału

5) Członkostwo dożywotnie

 

Żaden Członek nie może przynależeć do więcej niż jednego (1) Oddziału.

 

 

2.02. CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE

 

Tylko osoby, które kwalifikują się zgodnie z obowiązującymi przepisami Konstytucji międzynarodowej, mogą być zwyczajnymi Członkami tej organizacji. Okres zwykłego Członkostwa wynosi jeden rok, rozpoczynając się 31 stycznia każdego roku. Członkowie, którzy nie przedłużą Członkostwa przed tym terminem, będą uważani za niezrzeszonych do czasu zapłaty przez Członka wymaganej składki i kary i przetworzenia przez Biuro Międzynarodowe.

 

 

2.03. CZŁONKOSTWO STOWARZYSZONE

 

Tylko osoby, które kwalifikują się zgodnie z obowiązującymi przepisami Konstytucji międzynarodowej, mogą być Członkami stowarzyszonymi tej organizacji. Okres stowarzyszonego członkostwa wynosi jeden rok, rozpoczynając się 31 stycznia każdego roku. Członkowie, którzy nie przedłużą członkostwa przed tym terminem, będą uważani za niezrzeszonych do czasu zapłaty przez Członka wymaganej składki i kary i przetworzenia przez Biuro Międzynarodowe.

 

 

2.04. CZŁONKOSTWO HONOROWE

 

Osoby, które wniosły znaczący wkład w promocję Organizacji, promowanie  bezpieczeństwa i przyjemności jazdy motocyklem lub rozwój sportu motocyklowego, mogą zostać mianowani na Członka honorowego przez Międzynarodową Radę Dyrektorów lub Oddziały, jak przewidziano w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem sytuacji, gdy międzynarodowa rada dyrektorów mianuje członków honorowych jako ogół, osoba ubiegająca się o Członkostwo honorowe  musi posiadać poparcie swojej kandydatury na piśmie przez co najmniej siedmiu Członków Oddziału, którzy mają dobrą opinię. Oddział ustala, czy dana osoba kwalifikuje się jako Członek honorowy, na podstawie jej wkładu w realizację celów statutowych.

 

Członkostwa honorowe będą przyznawane na okres jednego roku i będą oceniane przez Oddział oraz każdą Komisję Zarządu danego Oddziału podczas dorocznego zebrania.Zarząd Oddziału może powoływać komitety w celu oceny honorowych Członków i przedłużeń ich członkostwa.

 

 

Członkostwo honorowe w jakimkolwiek Oddziale nie może przekroczyć więcej niż dziesięć procent (10%) łącznej liczby Członków zwyczajnych, stowarzyszonych i dożywotnich z poprzedniego roku w danym Oddziale. Międzynarodowa Rada Dyrektorów może przyznać członkostwo honorowe według własnego uznania, pod warunkiem jednak, że honorowe członkostwo przyznane przez Międzynarodową Radę Dyrektorów nie może przekroczyć jednego procenta (1%) członkostwa Członków zwyczajnych, stowarzyszonych i dożywotnich. Osoby wyznaczone na Członków honorowych przez Międzynarodową Radę Dyrektorów powinny być w większości członkami organizacji międzynarodowej (Członkowie ogólni).

 

 

2.04.1 SPECJALNE CZŁONKOSTWO HONOROWE (KAPELAN ODDZIAŁU)

 

Każdy Oddział może nadać status Specjalnego Członka Honorowego dla Kapelana. Takie członkostwo jest ograniczone do jednego (1) na każdy Oddział.

 

 

2.05. CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNE

 

Członkostwo dożywotne jest zastrzeżone dla tzw. „Ojców Założycieli” oraz byłym Prezesów, o ile mają nieposzlakowaną opinię. Członkowie dożywotni nie są zobowiązani do bycia Członkiem Oddziału.

 

 

2.06. CZŁONKOSTWO OGÓLNE

 

Osoby, które kwalifikują się do członkostwa w jednym z rodzajów, mogą uzyskać status Członka ogólnego przyznanego przez Międzynarodową Radę Dyrektorów, jeżeli ubiegający się przebywa co najmniej 50 mil/ 80 kilometrów od siedziby najbliższego Oddziału. Międzynarodowa Rada Dyrektorów może przyznawać takie członkostwa bez ograniczeń. Osoba która kwalifikuje się do członkostwa w charakterze Członka zwyczajnego lub stowarzyszonego może uzyskać status Członka ogólnego. Osoba ubiegająca się musi przesłać swoją aplikację do Rady Konferencyjnej Dyrektorów podporządkowanej pod swój adres zamieszkania. Zarząd Konferencji musi dopilnować, aby każda osoba ubiegająca się spełniała wszystkie kryteria członkostwa. Zarząd Konferencji musi również stwierdzić, iż osoba składająca wniosek mieszka ponad 50 mil/ 80 kilometrów od najbliższego Oddziału Blue Knights.

 

Zweryfikowany na poziomie Konferencji wniosek z podpisem weryfikacyjnym Przewodniczącego Konferencji zostanie przesłany do Międzynarodowego Biura w celu przetworzenia.Rada Dyrektorów Konferencji corocznie podczas odnawiania członkostwa weryfikuje każde członkostwo, aby upewnić się, że obecnie dany Członek kwalifikuje się do członkostwa.Międzynarodowa Rada Dyrektorów może udzielać członkostwa ogólnego bez ograniczeń.

 

 

2.07. DOROCZNE SPOTKANIE

 

Doroczne spotkanie Członków Stowarzyszenia odbędzie się podczas corocznej konwencji w czasie i miejscu określonym przez Oddział gospodarza konwencji, z zastrzeżeniem zgody Międzynarodowej Rady Dyrektorów.

 

 

2.08. SPECJALNE SPOTKANIE

 

Zebranie nadzwyczajne może zostać zwołane w drodze głosowania Międzynarodowej Rady Dyrektorów lub na pisemny wniosek co najmniej dwudziestu pięciu procent (25%) Rady zarządzającej. Na podstawie takiego głosowania lub petycji Prezes zwołuje specjalne spotkanie w takim czasie i miejscu, jakie uzna za stosowne, a Sekretarz odpowiednio zawiadomi o specjalnym spotkaniu w taki sam sposób, jak na dorocznym spotkaniu. Tylko sprawy, które są wyraźnie określone w ogłoszeniu o spotkaniu specjalnym, będą poruszane. Zasady dotyczące kworum podczas dorocznych spotkań regulują również spotkania specjalne.

 

 

2.09. ZAWIADOMIENIE O DOROCZNYM SPOTKANIU

 

Zawiadomienie o terminie i miejscu corocznego spotkania lub specjalnego spotkania, ma być wystosowane z wyprzedzeniem nie mniej niż trzydzieści (30) i więcej niż pięćdziesiąt (50) dni przed spotkaniem przez Sekretarza międzynarodowego. Oświadczenie Sekretarza, że takie powiadomienie zostało przekazane, będzie uważane za terminowe zebranie.

 

 

2.10. KWORUM SPOTKANIA

 

Na każdym dorocznym lub specjalnym spotkaniu obecność dwudziestu pięciu (25) Członków zwyczajnych ustanawia kworum. W przypadku braku kworum lub gdy kworum jest obecne, posiedzenie może być od czasu do czasu zawieszane w drodze głosowania większości obecnych Członków bez powiadomienia innego niż zawiadomienie na posiedzeniu i bez dalszego powiadamiania nieobecnych Członków.

 

 

2.11. GŁOS DECYDUJĄCY

 

Na wszystkich spotkaniach Klubu, na których obecne jest kworum, chyba że niniejszy Regulamin lub Konstytucja stanowią inaczej, większość głosów oddanych w jakiejkolwiek sprawie jest stanowiąca.

 

 

2.12. PROCEDURA

 

Reguła porządku Roberta reguluje przebieg każdego spotkania, chyba że jest to niezgodne z Konstytucją lub niniejszym Regulaminem.

 

 

2.13. ZAKAZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Zakazuje się głosowania przez pełnomocnika na dorocznym lub specjalnym spotkaniu Członków.

 

 

 

ART. III ZARZĄD MIĘDZYNARODOWY- MIĘDZYNARODOWA RADA DYREKTORÓW

 

3.01. LICZBA CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEJ RADY DYREKTORÓW

 

Liczba Członków Międzynarodowej Rady Dyrektorów składa się z czterech wybranych Oficerów, bezpośredniego byłego Prezesa, Przewodniczącego Rady Zarządu i każdego Przedstawiciela Konferencji.

 

 

3.02. ZAKWALIFIKOWANIE I WYBORY

 

Międzynarodowa Rada Dyrektorów składa się z Prezesa, bezpośredniego byłego Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Przewodniczącego Rady Zarządu i jednego Przedstawiciela z każdej Konferencji. Przedstawiciele Konferencji, którzy nie są jednocześnie Oficerami lub Przewodniczącymi Rady Zarządu, są wybierani na dorocznym posiedzeniu każdej Konferencji i zgodnie z zasadami i procedurami ustanowionymi przez każdą Konferencję.

 

Tylko regularni Członkowie, którzy wcześniej pełnili funkcję Przewodniczącego Oddziału lub obecnie pełnią funkcję Przewodniczącego Oddziału, mogą zasiadać w Międzynarodowej Radzie Dyrektorów.

 

 

3.03. DORADCY RADY DYREKTORÓW

 

Każda osoba posiadająca kiedyś tytuł przyznany mu przez Zarząd może służyć Radzie głosem doradczym i może uczestniczyć w posiedzeniach Rady, jeżeli zostanie wystosowana taka prośba, ale nie będzie miała prawa głosu.

 

 

3.04. REZYGNACJA

 

Każdy Dyrektor może zrezygnować w dowolnym momencie, powiadamiając o tym pisemnie Międzynarodową Radę Dyrektorów.

 

 

3.05. WAKAT

 

Wszelkie wolne wakaty w Międzynarodowej Radzie Dyrektorów występujące w ciągu roku mogą zostać obsadzone na resztę kadencji większością głosów Dyrektorów, nawet jeśli na dowolnym posiedzeniu Rady jest mniej niż kworum. Każdy Dyrektor wybrany w ten sposób sprawuje urząd do następnego dorocznego spotkania Członków lub do czasu wyboru i kwalifikacji jego następcy.

 

 

3.06. DOROCZNE SPOTKANIA

 

Bezpośrednio po każdym dorocznym spotkaniu Członków Dyrektorzy spotykają się w celu omówienia organizacji i transakcji jakiejkolwiek działalności Stowarzyszenia. Jeśli kworum Dyrektorów jest obecne, nie wymaga się uprzedniego powiadomienia o takim spotkaniu. Miejsce i data pierwszego spotkania może jednak zostać ustalona za zgodą wszystkich Dyrektorów.

 

 

3.07. SPECJALNE SPOTKANIE

 

Specjalne spotkanie Rady Dyrektorów może zostać zwołane przez Prezesa lub Wiceprezesa według uznania jednego z nich i musi być zwołane przez którekolwiek z nich, ilekroć większość Dyrektorów zażąda lub na pisemny wniosek co najmniej dwudziestu pięciu (25%) procent Rady Zarządu. Większość obecnych Dyrektorów stanowi kworum dla transakcji biznesowych na każdym posiedzeniu Rady, chyba że niniejszy Regulamin lub Statut stanowią inaczej, chociaż mniejsza liczba może odroczyć posiedzenie na inny termin.

 

 

3.08. ZAWIADOMIENIE O SPOTKANIU

 

Zawiadomienie o wszystkich międzynarodowych spotkaniach Rady Dyrektorów, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej, musi być przekazane pocztą co najmniej dziesięć (10) dni lub drogą elektroniczną co najmniej trzy (3) dni przed spotkaniem na adres służbowy lub adres zamieszkania każdego Dyrektora, aczkolwiek takie zawiadomienie może zostać uchylone przez dowolnego Dyrektora.

 

Regularne posiedzenia Rady Dyrektorów mogą odbywać się bez powiadomienia, w terminie i miejscu ustalonym przez Radę. Każdy Dyrektor może odstąpić od powiadomienia o każdym spotkaniu. Obecność Dyrektora na spotkaniu stanowi rezygnację z powiadomienia o takim spotkaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Dyrektor bierze udział w spotkaniu w celu wyraźnego sprzeciwienia się transakcji jakiejkolwiek działalności, ponieważ nie jest ono zwoływane zgodnie z prawem.

 

 

3.09. PRZEWODNICZĄCY

 

Na wszystkich posiedzeniach Rady Dyrektorów przewodniczy Prezes lub Wiceprezes, bądź w razie ich nieobecności osoba wybrana przez obecnego Dyrektora.

 

 

3.10. KWORUM

 

Na wszystkich spotkaniach międzynarodowej Rady Dyrektorów większość Dyrektorów stanowi kworum dla transakcji związanych z działalnością Stowarzyszenia. Głos większości Dyrektorów obecnych na każdym posiedzeniu, na którym jest kworum, jest wiążący, z tym wyjątkiem, że większość całego Zarządu musi zatwierdzić każdą zmianę Regulaminu, a dwie trzecie (2/3) większości całego Zarządu musi zatwierdzić każdą zmianę w Konstytucji. Jeżeli na jakimkolwiek spotkaniu jest mniej niż kworum, większość obecnych może odroczyć posiedzenie od czasu do czasu bez uprzedniego zawiadomienia nieobecnego Dyrektora i może podjąć dalsze działania przewidziane w przepisach lub w innych miejscach w Regulaminie .

 

 

3.11. JEDNOGŁOŚNE DZIAŁANIA DYREKTORA BEZ SPOTKANIA

 

Wszelkie działania, które mogą być podjęte na spotkaniu Dyrektorów lub komitetu Dyrektorów, mogą zostać podjęte bez spotkania, jeżeli wszyscy Dyrektorzy lub wszyscy Członkowie komitetu, w zależności od przypadku, podpiszą pisemne zgody określające te działanie w dowolnym momencie przed lub po planowanym terminie wejścia w życie takiego działania. Taka zgoda jest składana w protokole z posiedzeń Dyrektorów i ma taki sam skutek jak głosowanie jednogłośne.

 

 

3.12. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA

 

A. Międzynarodowa Rada Dyrektorów nadzoruje i jest odpowiedzialna za wszystkie sprawy i mienie międzynarodowe, a w żadnym wypadku żadna osoba lub inny podmiot zajmujący się Dyrektorami lub funkcjonariuszami międzynarodowymi nie będzie zobowiązany do zwrócenia się do władz Dyrektorów i funkcjonariuszy o zawarcie i sfinalizowanie dowolnej umowy, transakcji lub innego działania.

 

B. Międzynarodowa Rada Dyrektorów jest uprawniona do wglądu, według własnego uznania, do wszystkich zapisów, ksiąg i rachunków Stowarzyszenia lub dowolnej pomocniczej Rady Dyrektorów, Konferencji lub Oddziałów. Obowiązkiem wszystkich Oddziałów podległych jest racjonalne udostępnienie ich rejestrów Radzie Dyrektorów. Obowiązek taki obejmuje między innymi dostarczanie kopii wymaganych zapisów Zarządowi w głównej siedzibie międzynarodowej.

 

C. Rada Dyrektorów jest uprawniona do przyjmowania lub odrzucania wszystkich wniosków o członkostwo  i jest uprawniona do wydalenia lub zawieszenia jakiegokolwiek Członka z istotnych powodów.

 

D. Zarząd może zatrudnić personel lub doradcę niezbędnego do prowadzenia działalności międzynarodowej i jest uprawniony do wypłaty rozsądnej rekompensaty za swoje usługi. W drodze formalnego działania Zarząd może przekazać określone uprawnienia takim osobom lub komitetom działającym w imieniu Stowarzyszenia.

 

E.(01) Rada Dyrektorów może przyznać każdej grupie dziesięciu (10) lub więcej osób, które nie są obecnie Członkami Stowarzyszenia, chyba że zostaną zwolnione z ich Oddziału, i które kwalifikują się jako Członkowie zwyczajni lub stowarzyszeni, kartę do ustanowienia karty Blue Knights. Co najmniej osiem (8) osób kwalifikujących się na Członków zwyczajnych jest wymaganych przed wydaniem kwalifikacji takiej grupie. Oddział musi mieć co najmniej ośmiu (8) stałych Członków, aby zachować swój statut z roku na rok. O odstępstwo od tego wymogu musi ubiegać się Oddział do Zarządu międzynarodowego, który może udzielać zwolnienia co roku. Każdy nowy Oddział może przyjąć dowolną formę prawną organizacji, która musi przyjąć regulamin zgodny z umową i regulaminem Stowarzyszenia. Regulaminy Oddziałów nie będą ważne, dopóki nie zostaną zatwierdzone przez Zarząd jako zasadniczo zgodne z celami organizacji.

 

E. (02) Grupa mniej niż dziesięciu (10), ale więcej niż siedmiu (7) osób może otrzymać kartę od Blue Knights za uprzednią pisemną zgodą zarządu regionu.

 

F. Zarząd jest uprawniony do przyjmowania wszelkich wkładów, środków lub dotacji pomocowych z dowolnego źródła i w dowolnej formie.

 

G.(1) Rada Dyrektorów może wydać uprawnienia Zarządowi i Oddziałom regionalnym zgodnie z Konstytucją i Regulaminem.

 

G.(2) Decyzja lub działanie podjęte przez konferencję w wyniku dochodzenia może zostać unieważnione jedynie większością głosów międzynarodowego Zarządu.

 

W nagłych przypadkach, gdy konieczne jest niezwłoczne działanie w celu ochrony zaangażowanych stron lub organizacji przed odpowiedzialnością cywilną lub karną, Międzynarodowy Komitet Wykonawczy może podjąć działania inne niż Konferencja, jednak kwestia ta zostanie rozpatrzona przez Międzynarodową Radę Dyrektorów na następnym regularnym lub specjalnym spotkaniu.

 

H. Zarząd może, dwiema trzecimi głosów wszystkich Członków Zarządu, zażądać od Rady zarządzającej lub jakiejkolwiek Konferencji lub Oddziału, które nie są zgodne z Konstytucją i Regulaminem, zrzeczenia się jej statutu oraz wszystkich otrzymanych funduszy i mienia, które należy przekazać fundacji zajmującej się mukowiscydozą. Od daty otrzymania przez podmiot pisemnego wezwania do odstąpienia od statutu złożonego przez międzynarodowy Zarząd, podmiot, do którego skierowane jest takie żądanie, natychmiast przestaje używać nazwy Stowarzyszenia.

 

I. Wszelkie uprawnienia, chyba że niniejszy Regulamin i przepisy stanu Maine stanowią inaczej, są powierzone i będą wykonywane przez międzynarodową Radę Dyrektorów. Zarząd może, w drodze ogólnej uchwały, przekazać Komisjom lub Dyrektorom uprawnienia, które uznają za stosowne, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawie stanu Maine lub w Konstytucji Stowarzyszenia.

 

 

3.13. REKOMPENSATA

 

Dyrektorzy nie otrzymają żadnego określonego wynagrodzenia za swoją pracę dla Stowarzyszenia. Jednakże uchwałą Zarządu, ewentualne wydatki na uczestnictwo, mogą być dopuszczone do udziału na każdym regularnym lub specjalnym posiedzeniu Zarządu, lub spotkaniu konferencyjnym i dorocznej konwencji międzynarodowej.

 

 

3.14. ODSZKODOWANIE

 

Stowarzyszenie, w zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne, zwalnia z odpowiedzialności każdego Dyrektora i Funkcjonariusza z tytułu wszelkich zobowiązań i wydatków, w tym kwoty wypłacone zgodnie z orzeczeniami (kompromisy, kary i grzywny, opłaty prawne), które z uzasadnionego powodu poniosło Stowarzyszenie w związku z obroną lub rozstrzyganiem wszelkich działań, podstępowań sądowych lub innych postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych lub dochodzeniowych, które może być zaangażowany Dyrektor lub Funkcjonariusz podczas sprawowania urzędu (bądź później), z wyjątkiem wszelkich spraw, w których nie działał w dobrej wierze w uzasadnionym przekonaniu, że jego działanie było najlepsze dla interesów Stowarzyszenia. Pod warunkiem jednak, że w jakiejkolwiek sprawie rozwiązanej w drodze kompromisowej płatności przez Dyrektora lub Funkcjonariusza, zgodnie z dekretem zgody, nie zapewnia się żadnej rekompensaty ani za tę płatność, ani za inne wydatki, chyba że kompromis zostanie zatwierdzony jako najlepsze rozwiązanie dla interesów Stowarzyszenia, po uprzednim powiadomieniu, że wiązało się to z takim odszkodowaniem.

 

A. Przez większość głosów niezaangażowanych Członków uprawnionych wówczas do głosowania;lub

 

B. Przez większość niezaangażowanych Dyrektorów sprawujących urząd, pod warunkiem uzyskania opinii niezależnego radcy prawnego, że taki Dyrektor lub Funkcjonariusz działał w dobrej wierze w najlepszym interesie Stowarzyszenia. W zakresie, w jakim Dyrektor, Funkcjonariusz lub Przedstawiciel Stowarzyszenia z sukcesem broni wszelkich działań, pozwów lub postępowań w związku z nim lub z jego powodu, otrzymuje odszkodowanie na wydatki, w tym honoraria adwokata faktycznie poniesione przez niego w związku z tymi działaniami. Niniejsze prawo do odszkodowania nie powinno wyłączać ani naruszać jakichkolwiek innych praw, do których może być uprawniony Dyrektor lub Funkcjonariusz. Określenia użyte w tym akapicie pojęcia „Dyrektor” i „Funkcjonariusz”, a także ich odpowiednich zastępców, wykonawców i zarządców, oraz „zaangażowany” Dyrektor lub Funkcjonariusz to taki, przeciwko któremu toczy się postępowanie. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie wpływa na jakiekolwiek prawa do odszkodowania, do których osoby związane ze Stowarzyszeniem inni niż Dyrektorzy i Funkcjonariusze mogą być uprawnieni na podstawie umowy lub w inny sposób na mocy prawa.

 

 

Na podstawie działań Rady Dyrektorów, bez względu na interesy Dyrektorów w tej sprawie, Stowarzyszenie może wykupić ubezpieczenie, w wysokości określonej przez Radę Dyrektorów w imieniu każdej osoby, która jest lub była Dyrektorem lub Funkcjonariuszem lub służyła na wniosek Stowarzyszenia jako Dyrektor lub Funkcjonariusz w innej organizacji, przeciwko wszelkiej odpowiedzialności wobec niego, niezależnie od tego, czy Stowarzyszenie  byłoby uprawnione lub byłoby zobowiązane do zwolnienia go z takiej odpowiedzialności na podstawie postanowień tego artykułu lub przepisów prawa stanu Maine.

 

 

3.15. LICZBA CZŁONKÓW

 

Funkcjonariuszami Stowarzyszenia są Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. Żaden z nich nie może sprawować więcej niż jednego urzędu. Obowiązki Funkcjonariuszy, jeżeli nie są wyraźnie wyszczególnione w tych Regulaminach, są obowiązkami określonymi przez prawo podobnych funkcjonariuszy w podobnych stowarzyszeniach non-profit.

 

 

3.16. WYBORY, KADENCJA I KWALIFIKACJE

 

Funkcjonariusze będą wybierani co dwa lata (lata nieparzyste) na spotkaniu wyborczym, które odbędzie się na międzynarodowej Konferencji we wtorek takiego wydarzenia o godz. 9.00, w celu liczenia kart do głosowania przesłanych pocztą.

 

Będą służyć w swoich biurach do zakończenia międzynarodowego bankietu, na którym ich następcy zostaną ogłoszeni i zaprzysiężeni. Jeżeli wybory Funkcjonariuszy zostaną opóźnione z jakiegokolwiek powodu, wybory zostaną przeprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe, a każdy Oficer będzie nadal pełnił swoje funkcje, dopóki ich następca nie zostanie należycie wybrany. Funkcjonariusze międzynarodowi muszą spełniać wszystkie kwalifikacje Członka zwyczajnego, określone w Artykule 6 Ustęp 1 Konstytucji. Aby zakwalifikować się na stanowisko w międzynarodowym Zarządzie, kandydat musi być byłym Przewodniczącym lokalnego Oddziału.

 

1) Każdy Członek zwyczajny, który chce zostać kandydatem na stanowisko w międzynarodowym komitecie wykonawczym (Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik), powinien skontaktować się z Siedzibą Międzynarodową między 1 listopada a 31 grudnia roku poprzedzającego wybory (nawet rok) i ubiegać się  uznanie go za kandydata na dane stanowisko. Kandydat wypełnia również międzynarodowy formularz zgłoszeniowy i przesyła go do głównej siedziby międzynarodowej, aby stawić się do 31 grudnia roku poprzedzającego wybory, w których kandydat zamierza ubiegać się o urząd. Członkowie nie mogą składać wniosków na więcej niż jedno stanowisko.

 

2) Kierownik biura wypełnia formularz nominacji kandydata, w którym podaje stanowisko, o które kandydat ubiega się i okres, w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału, w porównaniu do międzynarodowych grafików. Komitet weryfikujący wybory weryfikuje kwalifikacje kandydata i powiadamia go o swojej decyzji na piśmie (poczta elektroniczna i tradycyjna). Wszyscy zainteresowani kandydaci są zobowiązani do nie publikowania, nie prowadzenia kampanii ani publicznego ogłaszania swojej kandydatury w jakikolwiek sposób, dopóki nie zostaną powiadomieni przez personel centrali komisji weryfikującej wybory, że faktycznie są zakwalifikowani  do wyborów. Wymóg ten obejmuje posty w mediach społecznościowych, plakaty z kampanii reklamowej oraz przemawianie na forach publicznych, takich jak spotkania Blue Knights i / lub imprezy towarzyskie. Nie uniemożliwia to prywatnej rozmowy z innymi osobami na temat ich kandydatury.

 

 

3.17. WOLNE ETATY

 

W przypadku zwolnienia któregokolwiek urzędu międzynarodowego z powodu śmierci, rezygnacji, przejścia na emeryturę, dyskwalifikacji lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, większość ówczesnych dyrektorów, choć mniejsza niż kworum, może wybrać wykwalifikowaną osobę do obsadzenia wakatu i Funkcjonariusze tak wybrani będą sprawować urząd i służyć do następnych wyborów i kwalifikacji jego następcy.

 

 

3.18. PREZES

 

Z zastrzeżeniem władzy Zarządu, Prezesem powinien być Dyrektor Generalny Stowarzyszenia. Przewodniczy wszystkim posiedzeniom Stowarzyszenia, Rady Dyrektorów i komitetu wykonawczego oraz jest z urzędu Członkiem wszystkich innych komitetów, z wyjątkiem komitetu nominującego. Jest on współsygnatariuszem i Skarbnikiem wszystkich banknotów, czeków, aktów, umów najmu, hipotek i innych dokumentów prawnych wydanych w imieniu Stowarszyszenia i, jeżeli wymaga tego międzynarodowy zarząd, wykonuje zabezpieczenia w imieniu i na koszt Stowarzyszenia. Jest uprawniony do zwoływania posiedzeń Rady Dyrektorów, a sala sporządza sprawozdanie z pracy Dyrektorów i Rady Dyrektorów na każdym corocznym spotkaniu międzynarodowym.

 

 

3.19. WICEPREZES

 

Na wniosek Prezesa lub w przypadku jego nieobecności lub niedyspozycji Wiceprezes może wykonywać jego obowiązki oraz posiadać i wykonywać uprawnienia Prezesa oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, Wiceprezes będzie miał inne uprawnienia określone przez Zarząd i będzie wykonywać inne obowiązki, które mogą zostać wyznaczone przez Zarząd. Wiceprezes może nadal pełnić obowiązki Prezesa, dopóki Zarząd nie ogłosi wakatu i nie wybierze wykwalifikowanego zastępcy na stanowisko Prezesa.

 

 

3.20. SKARBNIK

 

Skarbnik sprawuje pieczę nad wszystkimi funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą zostać nałożone przez Zarząd. Może być zobowiązany do złożenia zobowiązania za wykonywanie swoich obowiązków, w takiej kwocie i z pewnymi poręczeniami, jakich może wymagać Zarząd. Otrzyma on wszystkie fundusze międzynarodowe, deponując je w imieniu banku międzynarodowego lub towarzystwa powierniczego, które mogą być wyznaczone przez Zarząd, oraz będzie prowadzić dokładną ewidencję wszystkich wpływów i wypłat. W razie potrzeby lub w stosownych przypadkach może podpisywać z Prezesem w imieniu Stowarzyszenia kontrole, notatki i innych zobowiązania, wydane w imieniu Stowarzyszenia. Nie może dokonać żadnej wypłaty funduszy korporacyjnych poza wydatkami administracyjnymi przekraczającymi siedemset pięćdziesiąt dolarów ($750,00) bez uprzedniej zgody Rady Dyrektorów. Ma obowiązek wpisywać regularnie, w księgach międzynarodowych prowadzonych przez niego w tym celu, pełny i dokładny rachunek wszystkich pieniędzy i zobowiązań otrzymanych i zapłaconych lub zaciągniętych przez niego na rzecz Stowarzyszenia, i powinien przedstawić te księgi dowolnemu Dyrektorowi na wniosek Centrali Międzynarodowej.

 

Na każdym dorocznym spotkaniu i co kwartał ma obowiązek przedłożyć Zarządowi pełne sprawozdanie z sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Raport kwartalny składa się z bilansu i rachunku zysków i strat. Bilans pokazuje aktywa, a także zobowiązania i kapitał międzynarodowy. Rachunek zysków i strat wykazuje przychody i koszty międzynarodowe.

 

 

Oba raporty powinny być podzielone według kategorii i podkategorii. w każdym z nich podaje się również sumy kwartalne, jak również sumę roczną dla każdej kategorii i podkategorii. Zasadniczo Skarbnik wykonuje wszystkie obowiązki związane z urzędem Skarbnika, podlegając kontroli Zarządu i prowadzi dokładną ewidencję wszystkich wpływów i wypłat. Jeżeli jest to konieczne, może podpisać wraz z Prezesem w imieniu  Stowarzyszenia czeki, notatki i inne zobowiązania. Nie może dokonać żadnej innej wypłaty funduszy korporacyjnych, poza wydatkami administracyjnymi, przekraczającymi siedemset pięćdziesiąt dolarów ($750,00) bez uprzedniej zgody Rady Dyrektorów. Skarbnik ma obowiązek wpisywać regularnie do ksiąg międzynarodowych, które mają być przez niego prowadzone w tym celu, pełny i dokładny rachunek wszystkich środków pieniężnych i zobowiązań otrzymanych i zapłaconych z tytułu poniesionych na rzecz Stowarzyszenia. Do jego obowiązków należy również wystawienie  księgi dla dowolnego Dyrektora na wniosek Centrali Międzynarodowej. Sporządza pełne sprawozdanie z sytuacji finansowej organizacji na każdym dorocznym spotkaniu oraz na żądanie na każdym posiedzeniu Rady Dyrektorów. Wykonuje wszystkie obowiązki związane z urzędem skarbnika, pod kontrolą Rady Dyrektorów.

 

 

3.21. SEKRETARZ

 

Sekretarz jest odpowiedzialny za wszelkie księgi, dokumenty, jakie Zarząd określi i sprawuje pieczę nad pieczęcią korporacyjną. Sekretarz uczestniczy we wszystkich spotkaniach Rady Międzynarodowej i Rady Dyrektorów oraz  przechowuje protokoły ze wszystkich posiedzeń Rady Dyrektorów i Członków. Prowadzi rejestr zawierający nazwiska, ułożony alfabetycznie, wszystkich osób będącymi Członkami Stowarzyszenia, ze wskazaniem ich miejsca zamieszkania. Rejestr ten jest dostępny do wglądu zgodnie z prawem.

 

 

Sekretarz pobiera wszystkie roczne składki od Członków i przekazuje je za pokwitowaniem Skarbnikowi. Powiadamia wszystkich Członków o dorocznym lub specjalnym spotkaniu i przedstawia pełne sprawozdanie statusu członkostwa na każdym dorocznym spotkaniu. Na wniosek Prezesa, lub jeśli przewidziano inaczej w niniejszym dokumencie, zawiadamia wszystkie odpowiednie osoby o posiedzeniach Rady Dyrektorów (czyt. art. 3.08).

 

 

3.22. KOMITET WYKONAWCZY

 

Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik stanowią Komitet wykonawczy Rady Dyrektorów, który prowadzi międzynarodową działalność Rady Dyrektorów, ilekroć cała Rada Dyrektorów nie jest obecna podczas obrad. Posiada obowiązki i uprawnienia tymczasowo powierzone mu przez Zarząd.

 

 

3.23. KOMITET POWOŁANY

 

Rada Dyrektorów może okresowo powoływać takie komitety, jeżeli uznają to za konieczne w celu realizacji pracy i zadań Korporacji. Może przekazać takiemu komitetowi uprawnienia, jakie uzna za stosowne w granicach upoważnienia Rady. Członkostwo w takich komitetach ogranicza się do Członków zwyczajnych, stowarzyszonych, dożywotnich lub honorowych. Rada określi kadencję każdego komitetu.

 

 

3.24. KOMITET WERYFIKACYJNY

 

 

Nie później niż 1 grudnia roku parzystego zostanie powołany przez Kierownika biura Komitet weryfikacyjny, w skład którego wchodzi Przedstawiciel każdej Konferencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub jeżeli Przewodniczący pełni funkcję w Zarządzie Międzynarodowym bądź kandyduje do Komitetu wykonawczego Rady Dyrektorów, Wiceprzewodniczący zasiada w Komitecie weryfikacyjnym. Jeżeli z tych samych powodów Wiceprzewodniczący nie może zasiadać w Komitecie weryfikacyjnym, zastępuje go Sekretarz konferencji.

 

1) Po utworzeniu Komitetu weryfikującego wybory Komitet mianuje Członka na Przewodniczącego Komitetu do dnia 31 grudnia roku parzystego.

 

2) Po zamknięciu okresu składania wniosków do dnia 31 grudnia roku parzystego (ale nie później niż 10 stycznia roku wyborczego) Kierownik Biura Międzynarodowego przekazuje wszystkim Członkom Komitetu weryfikującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie raport nominacyjny kandydatów ubiegających się o umieszczenie ich na kartach do głosowania. Raport z nominacji zawiera kopię wszystkich zgłoszeń zawartych w aktach międzynarodowych, kopie formularzy nominacji  kandydatów oraz wszelkie pomocne w weryfikacji lub zakwestionowaniu nominacji kandydata.

 

3) Komisja weryfikacyjna zbiera i omawia wszystkie informacje i kwestie związane z nominacjami . Dokonuje przeglądu i potwierdza kwalifikacje każdego nominowanego kandydata. Wszystkim Członkom Komisji przekazane zostanie pisemne sprawozdanie z tych czynności. Raport ten powinien zawierać między innymi przegląd statusu członkostwa, stanowisko pracy oraz wszelkie niezbędne informacje świadczące, że kandydat spełnia wszelkie wymogi zawarte w Artykule III 3.16 Regulaminu.

 

4) Komitet weryfikacyjny ma prawo spotkać się w dowolnym momencie, jeśli pojawią się jakieś szczególne lub nietypowe okoliczności, które należy rozpatrzeć przed policzeniem kart do głosowania.

 

5) Nie później niż 20 stycznia roku wyborczego Przewodniczący Komitetu weryfikującego wypełnia i przesyła sprawozdanie drogą elektroniczną lub listownie do Zarządu Międzynarodowego i Kierownictwa Biura Międzynarodowego, które powinno zawierać nazwiska umieszczone na kartach do głosowania. Jeżeli którykolwiek kandydat został zdyskwalifikowany raport powinien zawierać przyczynę. Nie później niż do 25 stycznia roku wyborczego Przewodniczący Komitetu weryfikacyjnego powiadamia każdego kandydata drogą elektroniczną lub listownie o ostatecznych decyzjach Komitetu co do jego nominacji lub dyskwalifikacji.

 

 

 

ARTYKUŁ IV RADA GUBERNATORÓW

 

 

4.01. CZŁONKOSTWO I ORGANIZACJA

 

Rada Gubernatorów składa się ze wszystkich Przewodniczących Oddziałów. Oficerami Rady Gubernatorów są Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik. Jedna osoba może pełnić funkcje Sekretarza i Skarbnika. Oficerowie Rady Gubernatorów wybierani są na corocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów w roku parzystym. Działalność Rady Gubernatorów może być poddana pod głosowanie Przewodniczącym Oddziału lub osobom przez nich wyznaczonym, którzy muszą być stałymi Członkami zgodnie z wszelkimi przepisami i konstytucjami przyjętymi przez Radę Gubernarorów.

 

 

4.02. KONSTYTUCJA I REGULAMIN

 

Wszelkie Regulaminy i Konstytucje przyjęte przez Radę Gubernatorów muszą być zgodnie z Konstytucją i Regulaminem  Blue Knights Międzynarodowy Motocyklowy Klub Stróżów Prawa.

 

 

4.03. SKŁADKI

 

Rada Gubernatorów może oszacować składki członkowskie zgodnie z Regulaminem Rady Gubernatorów.

 

 

4.04. DORADCY MIĘDZYNARODOWEJ RADY DYREKTORÓW

 

Rada Gubernatorów może działać na zasadzie doradztwa wobec Międzynarodowej Rady Dyrektorów na wniosek Rady Międzynarodowej. Rada Gubernatorów nie jest uprawniona do głosowania w sprawach podlegających Międzynarodowej Radzie Dyrektorów

 

 

 

ARTYKUŁ V KONFERENCJE

 

 

5.01. OZNACZENIE

 

Zarząd międzynarodowy może ustanowić geograficzne obszary konferencyjne. Oddziały w wyznaczonym obszarze konferencyjnym kwalifikują się do członkostwa w Konferencji. Oddziały mogą płacić składki i uczestniczyć w działalności więcej niż jednej konferencji, ale mają prawo głosu tylko w konferencji przypisanej geograficznie.

 

 

5.02. SPOTKANIA

 

Na każdej Konferencji odbywa się spotkanie w celu prowadzenia działalności i wyboru Oficerów. Przewodniczący każdego Oddziału (lub osoba przez niego wyznaczona, która musi być Członkiem Zwyczajnym), jest uprawniony do głosowania w wyborach Oficerów na posiedzeniu Konferencji. Głosowanie w innych sprawach związanych z działalnością Konferencji może być autoryzowane przez Konferencję zgodnie z warunkami jej Konstytucji lub Regulaminem, jeżeli są one zgodne z Konstytucją i Regulaminem Międzynarodowym.

 

 

5.03. OFICEROWIE

 

Oficerami każdej Konferencji są Przedstawiciele międzynarodowi, Przewodniczący, nie więcej niż trzech Zastępców Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik. Jedna osoba może pełnić funkcję Sekretarza i Skarbnika. Tylko zwyczajni Członkowie Stowarzyszenia, którzy obecnie pełnią funkcję Prezesa Oddziału lub którzy wcześniej sprawowali tę funkcję, mogą pełnić funkcje Przedstawiciela Międzynarodowego, Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Każdy Członek zwyczajny może sprawować urząd Sekretarza i Skarbnika. Członkowie stowarzyszeni i honorowi mogą pełnić dowolne urzędy konferencyjne w drodze wyborów lub mianowania.

 

 

5.03.A. PRZEDSTAWICIELE MIĘDZYNARODOWI

 

Stanowisko Przedstawiciela międzynarodowego Konferencji jest stanowiskiem wybranym w ramach Konferencji. Ponadto stanowisko zostanie wybrane większością głosów uprawnionych Prezesów Oddziałów obecnych na spotkaniu wyborczym Konferencji. Przedstawiciel międzynarodowy nie może pełnić podwójnej funkcji w Zarządzie Konferencji (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik lub Sekretarz).

 

 

5.03. B. WAKATY

 

W przypadku śmierci, rezygnacji, przejścia na emeryturę, dyskwalifikacji (lub innego powodu) Oficera większość Zarządu Konferencyjnego (lecz mniej niż kworum) może wybrać osobę do obsadzenia wolnego wakatu. Wybrany w ten sposób Oficer będzie pełnić swoją funkcję do czasu następnych wyborów i kwalifikacji jego następcy.

 

 

5.04. KONSTYTUCJA I REGULAMIN

 

Konferencje mogą ustanowić Regulamin i Konstytucję zgodną z Konstytucją i Regulaminem Stowarzyszenia oraz mogą ustanowić opłaty ( w rozsądnej wysokości) dla Członków Konferencji.

 

 

5.05. SKŁADKI

 

Konferencja otrzyma od Skarbu międzynarodowego co najmniej 1200 USD rocznie na prowadzenie indywidualnej Konferencji, a Konferencje, które mają więcej niż 1200 członków, otrzymają jednego dolara za każdego Członka zarejestrowanego w granicach Konferencji Międzynarodowej. Konferencje mogą przypisywać opłaty swoim Członkom i Oddziałom, którzy chcą członkostwa bez prawa głosu.

 

 

5.06. CELE

 

Każda Konferencja powinna być zorganizowana w celu promowania Stowarzyszenia i jego celów oraz w celu wspierania bliższej współpracy, wsparcia między Oddziałami w obszarze Konferencji geograficznej. Międzynarodowa Rada Dyrektorów może wyznaczyć Oficerów Konferencji lub odpowiednie Komitety w celu zbadania i zdania relacji ze spraw związanych z działalnością korporacyjną.  Jeśli Międzynarodowa Rada Dyrektorów zwróci się z prośbą o pomoc do Konferencji, ta może wydawać zalecenia Międzynarodowej Radzie Dyrektorów.

 

 

5.07. WYMOGI DO STWORZENIA KONFERENCJI

 

Każda Konferencja powinna składać się z co najmniej trzech krajów, stanów lub ich części i co najmniej dwunastu Oddziałów. Międzynarodowa Rada Dyrektorów musi zatwierdzić dany obszar geograficzny, aby mógł stać się Konferencją. Międzynarodowa Rada Dyrektorów powinna przy zatwierdzaniu wziąć pod uwagę bliskość proponowanych obszarów geograficznych, wpływ ekonomiczny na organizację, jeżeli wyznaczenie zostanie zatwierdzone, oraz zakres w jakim „cele Konferencji” (5.06.) zostaną zrealizowane.

 

 

 

ARTYKUŁ VI ODDZIAŁY

 

 

6.01. KWALIFIKACJA

 

Wszystkie Oddziały muszą zostać ustanowione przez Zarząd zgodnie z przepisami Regulaminów odnoszących się do wydawania statusów na potrzeby tworzenia Oddziałów. Tak ustanowiony Oddział może sprawować pełną władzę w zakresie działalności związanej z Oddziałami, o ile działalność ta jest zgodna z Konstytucją i Regulaminem Międzynarodowym. Każdy Oddział może uchwalić Regulamin prowadzenia swojej działalności. Kapituła Oddziału jest odpowiedzialna za organizację działań korporacyjnych na poziomie Oddziału, w tym, bez ograniczeń, pobieranie opłat od Członków nadzorujących wymogi członkostwa i przestrzeganie przez Członków ogólnych celów Stowarzyszenia.

 

 

6.02. OFICEROWIE ODDZIAŁU

 

Oficerami Oddziału są Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i obecny były Prezes. Inne stanowiska mogą być ustanawiane i wybierane zgodnie z ustaleniami Członków Oddziału w drodze wyborów, zgodnie z Konstytucją i Regulaminem Międzynarodowym. Tylko Członkowie zwyczajni mogą sprawować urząd Prezesa i Wiceprezesa Oddziału. Członkowie stowarzyszeni mogą pełnić funkcję Sekretarza i Skarbnika, pod warunkiem, że nie ma Członków zwykłych, którzy mogliby zajmować te stanowiska. Jedna osoba może objąć oba urzędy. Obowiązki i uprawnienia Oficerów Oddziału będą współmierne z uprawnieniami i obowiązkami Oficerów międzynarodowych, które są określone w niniejszym Regulaminie z zachowaniem szacunku dla działalności Oddziału.

 

 

6.03. KOMITETY

 

Komitety Oddziałów mogą być ustanowione zgodnie z procedurami ustanowionymi w Regulaminach ustanawiania komitetów międzynarodowych, z tym wyjątkiem, że Komitety te powołuje się pod zwierzchnictwem Oficerów Oddziałów.

 

 

6.04. RADA DYREKTORÓW

 

Działalnością i majątkiem każdego Oddziału zarządza i kontroluje Rada Dyrektorów, która jest wybierana co roku lub co dwa lata przez Członków Oddziału. Sprawują swój urząd do następnego roku lub przez dwa lata- do następnego corocznego spotkania Członków lub do czasu wyboru ich następców. Rada składa się Prezesa Oddziału, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz bezpośredniego byłego Prezesa, oraz z trzech dodatkowych Dyrektorów, a jeżeli Sekretarz i Skarbnik jest jedną osobą, wówczas wymaga się czterech dodatkowych Dyrektorów, którzy muszą być wybrani spośród zwykłych Członków podczas corocznego lub specjalnego spotkania, bądź co dwa lata. Członek stowarzyszony może pełnić funkcję Sekretarza, Skarbnika lub Dyrektora, pod warunkiem, że żaden z Członków zwykłych, którzy mogliby zajmować te stanowiska, nie są aktualnie dostępni do objęcia tych stanowisk. Członkowie Oddziału mogą ustalić inne stanowiska, które zajmą Członkowie Oddziału w celu prowadzenia Oddziału. Postanowienia zawarte w Regulaminach odnoszące się do prowadzenia działalności przez Międzynarodowych Dyrektorów stosuje się do działań każdego Zarządu Rady Oddziału.

 

 

 

ARTYKUŁ VII SKŁADKI

 

 

7.01. SKŁADKI MIĘDZYNARODOWE

 

Wszyscy nowi Członkowie zwyczajni, stowarzyszeni, honorowi lub specjalni Członkowie honorowi będą obciążeni za pierwszy rok członkostwa opłatą początkową w wysokości trzydziestu dolarów (30 USD) płatną na rzecz Stowarzyszenia. Obowiązkiem każdego Oddziału jest gromadzenie składek poszczególnych Członków i przekazywanie tych środków Stowarzyszeniu. Roczna kwota za przedłużenie członkostwa wynosi dwadzieścia pięć dolarów (25 USD) i jest przekazywana do głównej siedziby międzynarodowej nie później niż w styczniu każdego roku.

 

Składki Członka ogólnego wynoszą pięć dolarów (5 USD) na pokrycie kosztów członkostwa w Oddziale.

 

Członkowie, którzy nie przedłużą swojego członkostwa do określonego terminu, zostaną uznani za nowych Członków i obciążeni opłatą trzydziestu dolarów (30 USD).

 

Międzynarodowa Centrala wyda wszystkim nowym członkom, którzy uiścili opłatę członkowską, pierwszego roku jedną łatkę, jedną naklejkę, jeden pin i międzynarodową kartę członkowską. Po wygaśnięciu członkostwa w danym Oddziale wszystkie takie przedmioty zostaną zwrócone do Oddziału. Roczne karty członkowskie będą wydawane wszystkim odnowionym Członkom.

 

 

7.01. (A) POZIOM OPŁAT DLA ODDZIAŁU

 

Każdy zwykły Członek, który był Członkiem Blue Knights przez co najmniej dwadzieścia pięć (25) kolejnych lat i spełnia wszystkie wymogi, aby nadal kwalifikować się do zwyczajnego członkostwa, może ubiegać się poziom opłat za członkostwo statutowe.  W ramach tego otrzymuje specjalną kartę członkowską uznającą wszystkie wyjątkowe osiągnięcia Członka z jednoczesnym zachowaniem wszystkich praw i obowiązków. Po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 25 USD Członek zostanie zwolniony ze wszystkich przyszłych opłat (przepis ten obowiązuje tylko do 2002 roku).

 

 

7.01. (B) POZIOM SREBRNY

 

Każdy zwykły Członek, który przez co najmniej dwadzieścia kolejnych lat był Członkiem Blue Knights i nadal spełnia wszystkie wymogi niezbędne do kwalifikacji do członkostwa, może ubiegać się o srebrny poziom opłat członkowskich. Srebrny poziom opłat gwarantuje otrzymanie specjalnej karty członkowskiej uznającej unikalne osiągnięcia Członka, zachowanie wszystkich przywilejów i praw zwykłego Członka. Po zaakceptowaniu wniosku i uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 150 USD Członek będzie zwolniony z wszelkich innych opłat.

 

Wszyscy beneficjenci srebrnego poziomu opłat muszą zachować członkostwo w lokalnych Oddziałach zgodnie z Konstytucją i Regulaminem. Wymagane jest oświadczenie potwierdzające ciągłe członkostwo. Coroczny formularz odnowienia członkostwa jest wymagany do prowadzenia dokumentacji administracyjnej.

 

 

7.01 (C). POZIOM BRĄZOWY

 

Każdy regularny Członek, który przez co najmniej dwadzieścia kolejnych lat był Członkiem Blue Knights, co potwierdzają zapisy w Głównej Siedzibie Międzynarodowej, i nadal spełnia wszystkie wymogi niezbędne do kwalifikacji do członkostwa, może ubiegać się o brązowy poziom opłat członkowskich. Brązowy poziom opłat gwarantuje otrzymanie specjalnej karty członkowskiej uznającej unikalne osiągnięcia Członka, zachowanie wszystkich przywilejów i praw zwykłego Członka. Po zaakceptowaniu wniosku i uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 150 USD Członek będzie zwolniony z wszelkich innych opłat.

 

Wszyscy beneficjenci brązowego poziomu opłat muszą zachować członkostwo w lokalnych Oddziałach zgodnie z Konstytucją i Regulaminem. Wymagane jest oświadczenie potwierdzające ciągłe członkostwo. Coroczny formularz odnowienia członkostwa jest wymagany do prowadzenia dokumentacji administracyjnej.

 

 

7.02. ZARZĄD GUBERNATORÓW I OPŁATY KONFERENCYJNE

 

Rada Gubernatorów i każda Konferencja mogą ustalić rozsądną opłatę dla swoich Członków, na podstawie ich członkostwa na corocznych spotkaniach lub zgodnie z odpowiednimi przepisami w Konstytucji i Regulaminie.

 

 

7.03. OPŁATY ODDZIAŁU

 

W każdym Oddziale może obowiązywać roczna opłata nieprzekraczająca 20 USD na każdego Członka. Oddziały w ramach utrzymania swojego Klubu mogą zarządzić opłatę roczną nieprzekraczającą 10 USD na pokrycie podstawowych i eksploatacyjnych kosztów poniesionych przez Klub.

 

 

7.04. KONFERENCYJNE/ODDZIAŁOWE KARTY CZŁONKOSTWA

 

Żaden dokument, w tym karty członkowskie Oddziału/Konferencji, nie powinien być wydawany przez Oddział lub Konferencję żadnej innej osobie lub grupie. Status Oddziału honorowego, przyjaciół Blue Knights lub jakiejkolwiek pomocniczej grupy pod jakąkolwiek nazwą nie ma prawa istnieć. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, wyżej wymienione przestaną istnieć natychmiast. Powołanie się na powyższe nastąpi po przesłuchaniu przez Międzynarodową Radę Dyrektorów w sprawie uchylenia karty naruszającego. Każda osoba, która nie posiada aktualnej międzynarodowej karty członkowskiej nie może być uznawana za Członka. Wszelkie pytania dotyczące oficjalnego członkostwa należy kierować do Biura Międzynarodowego.

 

 

 

ARTYKUŁ VIII GŁOSOWANIE

 

 

8.01. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

 

Poszczególni Członkowie zwyczajni, stowarzyszeni, honorowi i dożywotni mają prawo do głosowania w sprawach ogólnych powierzonych im przez Międzynarodową Radę Dyrektorów na dorocznym lub specjalnym spotkaniu międzynarodowym.

 

 

8.02. RADA GUBERNATORÓW

 

Wszyscy Prezesi Oddziałów lub wyznaczone przez nich osoby, które muszą być zwykłymi Członkami, mają prawo do głosowania w sprawach biznesowych Rady Gubernatorów i wyboru Członków Rady Gubernatorów.

 

 

8.03. KONFERENCJE

 

Każdy Oddział Konferencji o dobrej opinii będzie miał jeden głos w wyborze Oficerów na corocznym posiedzeniu Konferencji.Inne prawa głosu mogą zostać zatwierdzone przez Konferencję zgodnie z warunkami Konstytucji i Regulaminu.

 

 

8.04. ODDZIAŁY

 

Wszyscy Członkowie zwyczajni, stowarzyszeni, honorowi, specjalni honorowi i dożywotni o dobrej opinii mogą głosować w sprawach związanych z Oddziałami. Oficer przewodniczący Oddziału na każdym posiedzeniu, na którym odbywa się głosowanie Członków, podejmuje decyzję, czy dany Członek ma dobrą opinię i tym samym jest uprawniony do głosowania. Jeżeli przewodniczący dokona takiego ustalenia na posiedzeniu, rozstrzygnięcie to zostanie poddane pod głosowanie Członka uprawnionego do głosowania, jeżeli kwestionowane jest orzeczenie Przewodniczącego.

 

 

 

ARTYKUŁ IX ZMIANY W ARTYKUŁACH I REGULAMINIE

 

9.01.

 

Niniejszy Regulamin i Artykuły (Konstytucja) mogą być zmienione tylko zgodnie z postanowieniami Artykułów.

 

 

 

ARTYKUŁ X DYSCYPLINA

 

10.01. ZAWIESZENIE ODDZIAŁU/KONFERENCJI LUB USUNIĘCIE CZŁONKA

 

Niezależnie od innych postanowień Konstytucji i Regulaminu, Oddział/Konferencja może zawiesić lub usunąć Członka z ważnych powodów. Przed zawieszeniem lub usunięciem Członek otrzyma pisemne powiadomienie zawierające szczegółowy zarys zarzutów wobec niego i proponowane działania, które należy podjąć. Takie powiadomienie dla Członka może być doręczone osobiście lub za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Jednakże żadne działanie nie wejdzie w życie, dopóki Członek nie zrzeknie się prawa do odwołania się od decyzji, upłynął wyznaczony czas na odwołanie do następnego organu lub wszystkie odwołania zostały wyczerpane, a odwołanie zostało odrzucone przez ostatnią komisję arbitrażową lub wyznaczony komitet. W nagłych przypadkach, gdy konieczne jest niezwłoczne działanie w celu ochrony zaangażowanych stron lub Organizacji przed odpowiedzialnością cywilną lub karną, Zarząd Międzynarodowy może niezwłocznie podjąć działania, a Członkowi/byłemu Członkowi zostanie umożliwione ponowne rozpatrzenie sprawy w wyznaczonym terminie w normalnych okolicznościach.

 

 

10.02. PROCEDURY NA POZIOMIE ODDZIAŁU/KONFERENCJI

 

Oddziały i Konferencje mogą ustanowić sprawiedliwy system dyscypliny, pod warunkiem że istnieje on na poziomie, na którym dyscyplina jest inicjowana. Jeżeli Członek nie zgadza się z decyzją, musi odwołać się w ciągu trzydziestu dni (30) od otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji. Odwołanie może być złożone osobiście lub w formie pisemnej, w każdym przypadku należy złożyć pisemną informację. Apelacje od ostatecznej decyzji Oddziału będą rozpatrywane na poziomie Konferencji. Odwołanie od ostatecznej decyzji na poziomie Konferencji zostanie wysłuchane przez Zarząd Międzynarodowy lub Komitet wyznaczony przez Zarząd do rozpatrzenia takiego odwołania.

 

Wszystkie ostateczne decyzje na poziomie Konferencji podlegają przeglądowi przez Zarząd Międzynarodowy lub komitet wyznaczony przez Zarząd do celów takiego przeglądu, na prośbę zdyscyplinowanego Członka lub Komitetu podejmującego ostateczną decyzję w ciągu trzydziestu (30) dni. Powiadomienie o prośbie o przegląd zostanie przesłane do zaangażowanych stron, Członka, Oddziału i / lub Konferencji. Brak apelacji Członka lub innych stron w postępowaniu w sprawie odwołania lub wniosku o przegląd w ciągu trzydziestu (30) dni uznaje się za zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji.

 

 

10.03. PROCEDURY PRZEGLĄDU PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ RADĘ DYREKTORÓW

 

Międzynarodowa Rada Dyrektorów da wszystkim zainteresowanym stronom prawo do złożenia pisemnej dokumentacji i stawienia się przed Radą lub odpowiednim wyznaczonym komitetem Międzynarodowej Rady w celu przeglądu ostatecznej decyzji konferencji. Decyzję wydaną przez Zarząd po pełnym przesłuchaniu przez Zarząd lub jego wyznaczony komitet uważa się za ostateczną. Sekretarz Korporacji lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd zobowiązana jest sporządzić pisemne streszczenie ostatniej rozprawy przed Zarządem, które powinno zawierać akta dokumentów przekazanych jako dowód na rozprawie.

 

 

10.04. ZAWIESZENIE LUB USUNIĘCIE CZŁONKÓW PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ RADĘ DYREKTORÓW

 

Międzynarodowa Rada Dyrektorów może z urzędu podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu dowolnego Członka. We wszystkich przypadkach Zarząd powiadamia Członka o swojej decyzji, wysyłając zawiadomienie o decyzji na ostatni znany adres Członka, żądając potwierdzenia odbioru listu poleconego. Zainteresowanemu Członkowi zapewnia się przesłuchanie w celu ponownego rozpatrzenia decyzji Rady przez Zarząd lub Komitet wyznaczony przez Zarząd w celu przeprowadzenia takiego przesłuchania, jeżeli Członek złoży wniosek o przesłuchanie w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania decyzji Zarządu. Żądanie takie należy przesłać na piśmie pocztą do Sekretarza Zarządu Międzynarodowego C/O w Biurze Międzynarodowej Siedziby.

 

Członek ma prawo przedłożyć pisemną dokumentację i stawić się przed Zarządem lub wyznaczoną przez niego komisją podczas przesłuchania ponownego rozpatrzenia. Rada wydaje ostateczną decyzję w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty przesłuchania w sprawie ponownego rozpatrzenia. Odwołanie lub przegląd ostatecznej decyzji Rady zostanie udzielona przez Międzynarodową Radę Gubernatorów na wniosek Członka w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o ostatecznej decyzji Rady. Taki przegląd odwołania zostanie wysłuchany zgodnie z zasadami Rady Gubernatorów, która może głosować twierdząco przy obecności osiemdziesięciu procent (80%) Członków Rady Gubernatorów uprawnionych do głosowania na corocznym posiedzeniu i uchylić ostateczną decyzję Rady Dyrektorów. Żadne działanie nie wejdzie w życie, dopóki Członek nie zrzeknie się prawa do odwołania lub przeglądu bądź upłynął wyznaczony czas na odwołanie lub przegląd lub gdy odwołanie zostało odrzucone przez ostateczną komisję arbitrażową.

 

W nagłych przypadkach, gdy konieczne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony zaangażowanych stron lub organizacji przed odpowiedzialnością cywilną lub karną, Zarząd może natychmiast podjąć działania w celu zawieszenia lub usunięcia Członka. Zawieszonemu Członkowi lub byłemu Członkowi zostanie przyznane przesłuchanie w celu ponownego rozpatrzenia sprawy i odwołanie się do Rady Gubernatorów w zwykle wyznaczonym terminie na takie wnioski.

 

 

10.05. DYSCYPLINA

 

Każda osoba, która została uznana za „persona non-grata”, nie może pełnić  żadnej funkcji w Blue Knights, ani jako gość, ani w żaden inny sposób. Każda osoba, której członkostwo zostało zawieszone na dowolny okres, z przyczyn dyscyplinarnych, nie będzie również dopuszczona do sprawowania żadnej funkcji w Blue Knights w okresie zawieszenia jako gość lub w jakikolwiek inny sposób. Niniejszy przepis nie ma zastosowania, dopóki wszystkie odwołania nie zostaną wyczerpane. Każdy Członek, który świadomie angażuje osobę, która została uznana za „Persona non-gara” lub Członka zawieszonego na jakąkolwiek funkcję Blue Knights, powinna:

 

a) zostać zdyscyplinowana włącznie ze skutkiem utraty członkostwa

 

b) każdy Oddział, który świadomie pozwala osobie uznanej za „Persona non-grata” lub zawieszonemu Członkowi, pełnić dowolną funkcję Blue Knights, również może zostać odwołany.

 

Żaden Oddział lub Członek nie będzie zdyscyplinowany, jeśli nie będzie świadom statusu danej osoby. Jeśli którykolwiek Członek zobaczy byłego Członka (wymienionego powyżej), poinformuje Oddział lub Konferencję o statusie tego członka, aby można było podjąć odpowiednie działania. Wpłynęłoby to tylko na te wydarzenia Blue Knights, które nie są otwarte i reklamowane publicznie.

 

 

10.06. PERSONA NON-GRATA

 

a)Osobie uznanej za „Persona non-grata” zostanie zakazany wstęp do  Blue Knights Międzynarodowego Motocyklowego Klubu Stróżów Prawa.

 

b) Oddział uznany jako „Persona non-grata” zostanie rozwiązany, a jego numer nigdy więcej nie będzie używany.

 

c) W odniesieniu do osób fizycznych tylko osoby nie będące Członkami (osoby, które nie są Członkami lub które zakończyły swoje członkostwo) mogą zostać uznane za „Persona non-grata”. Żaden Członek poddany dyscyplinie nie będzie uważany za kwalifikujący się do uznania go za „Persona non-grata”, dopóki wszystkie odwołania nie zostaną wyczerpane, a Członek nie powróci do statusu Członka.

 

d) Byli Członkowie, którzy zakończyli członkostwo, zostaną automatycznie uznani za „Persona non-grata”, gdy wszystkie odwołania zostaną wyczerpane.

 

e) W innych przypadkach, gdy pożądane jest uznanie osoby lub Oddziału za „Persona non-grata”, Oddziały, Konferencje i Członkowie Międzynarodowej Rady Dyrektorów będą składać wniosek do Międzynarodowej Rady Dyrektorów.

 

f) Inne niż wymienione powyżej (10.06. d), osoby lub Oddziały mogą zostać uznane za „Persona non-grata” jedynie większością głosów Międzynarodowej Rady Dyrektorów podczas zwyczajnego lub specjalnego spotkania Rady.

 

g) W nagłych przypadkach, gdy konieczne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony zaangażowanych stron lub organizacji przed odpowiedzialnością cywilną lub karną, Oddziały, Konferencje i Członkowie Międzynarodowej Rady Dyrektorów mogą osobę lub Oddział wstępnie uznać za „Persona non-grata”, dopóki sprawa nie zostanie rozpatrzona przez Międzynarodową Radę Dyrektorów.

 

 

ARTYKUŁ XI POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Wszelkie odniesienia do rodzaju męskiego w niniejszym dokumencie obejmują w stosownych przypadkach płeć żeńską. Nagłówki występujące w tym dokumencie służą do łatwego odniesienia i nie powinny być uważane za jego część ani w żaden sposób modyfikować, zmieniać ani wpływać na postanowienia niniejszego dokumentu.

 

 

DEFINICJE RÓŻNE

 

Administracyjna agencja lub departament organów ścigania: każda agencja, która jest należycie utworzona i jest uznana przez państwo, prowincję, naród lub kraj, której główną funkcją jest bezpośrednie egzekwowanie przepisów karnych i przepisów ruchu drogowego odpowiednich jurysdykcji lub jest odpowiedzialna za ściganie, uwięzienie lub nadzór sprawców.

 

Prawo do aresztowania: pracownicy rządowej agencji lub departamentu ścigania, którzy muszą być uprawnieni ustawowo do aresztowania przestępców przez cały czas pełnienia obowiązków. Wspomniani pracownicy muszą otrzymywać rekompensatę pieniężną (zgodnie z definicją) od swoich odpowiednich agencji.

 

Rekompensata pieniężna: wynagrodzenie w jego normalnym znaczeniu lub świadczenia pracownicze. Wynagrodzenie musi zostać wypłacone bezpośrednio pracownikowi przez odpowiedni rządowy organ ścigania lub departament. Wynagrodzenie oznacza pieniądze otrzymane jako wynagrodzenie za wykonaną pracę, obliczone według godziny, dnia, tygodnia, miesiąca lub roku.

Emerytura, zgodnie z tym terminem, jest zwykle stosowana, jako rekompensata za przepracowane lata pracy, może być wypłacana w ratach lub w formie ryczałtu.

 

Członek o dobrej opinii: osoba, która nadal jest Członkiem, której składki są aktualne i nie została uznana za osobę, która nie kwalifikuje się do członkostwa przez ostateczną jurysdykcję.

 

Członek o złej opinii: osoba, która jest Członkiem, ale której składki nie są aktualne, została zawieszona lub stwierdzono, że dopuściła się czynu, który uzasadniałby wypowiedzenie członkostwa, ale nadal toczy się proces odwoławczy.

 

Non Member- Brak członkostwa: osoba, która nie jest Członkiem lub której członkostwo zostało rozwiązane z jakiegokolwiek powodu.

 

Przyczyna: przyczyna, która jest prawnie wystarczająca do podtrzymania decyzji o nałożeniu negatywnych sankcji na Członka.

 

Usunięcie: trwałe wygaśnięcie praw członkowskich.

 

Definicja personelu wojskowego: aktywny członek agencji wojskowej rządu krajowego lub federalnego, którego podstawowym obowiązkiem jest egzekwowanie prawa, i który ma prawo do zatrzymania podejrzanego i ukończył określony program szkolenia wojskowego w zakresie egzekwowania prawa i jest uprawniony do regularnego członkostwa. Personel wojskowy, który wycofał się ze służby po dwudziestu (20) latach pracy i otrzymuje dochód emerytalny w postaci DD-214 lub jego odpowiednika, posiada poświadczoną historię wojskową jest upoważniony do posiadania regularnego członkostwa. Osoba ta musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w Artykule VI Konstytucji.

 

Persona non-grata: osoba uznana za „Persona non-grata” to osoba, której nie wolno wstępować do Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Blue Knights ani uczestniczyć pełnić żadnej funkcji w Klubie, jako gość lub w jakimkolwiek innym znaczeniu. Dotyczy to tylko tych wydarzeń, które są przeznaczone wyłącznie dla Blue Knights, a nie są otwarte i reklamowane publicznie.

Oddział uznany jako „Persona non-grata” zostanie rozwiązany, a numer Oddziału nigdy więcej nie będzie używany.

 

 

REGULAMIN RADY GUBERNATORÓW

 

ARTYKUŁ I NAZWA

 

Nazwa organizacji to Rada Gubernatorów

 

 

ARTYKUŁ II CELE

 

Celem Rady jest praca na rzecz wspierania Regulaminu i Konstytucji oraz Blue Knights. Rada Gubernatorów działa w charakterze doradczym wobec Międzynarodowej Rady Dyrektorów.

 

 

ARTYKUŁ III CZŁONKOSTWO

 

Członkami Rady Gubernatorów są wszyscy Prezesi Oddziałów i wybrani Oficerowie Rady Gubernatorów.

 

 

ARTYKUŁ IV OFICEROWIE I KWALIFIKACJA

 

Oficerami Rady Gubernatorów są Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. Jedna osoba może sprawować urząd Sekretarza i Skarbnika.

 

Oficerowie Rady Gubernatorów są wybierani na corocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów w parzystych latach kalendarzowych. Kadencja trwa dwa lata lub do czasu wyboru następcy.

Kwalifikacja osoby do sprawowania urzędu polega na tym, że musi on być obecnym Prezesem Oddziału lub byłym Prezesem Oddziału i musi złożyć list intencyjny do Sekretarza Rady Gubernatora przed 1 maja z zamiarem ubiegania się o określone stanowisko i musi być stałym Członkiem.

 

Przewodniczący Rady Gubernatora pełni funkcję Dyrektora korporacji jako dyrektor wybrany na kadencję w Radzie Gubernatorów.

 

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu dana osoba nie może zakończyć kadencji, na którą została wybrana, zastosowanie ma następująca procedura:

- jeżeli Przewodniczący nie może dalej pełnić swojej funkcji, wówczas Wiceprzewodniczący pełni funkcję Przewodniczącego

- jeżeli Wiceprzewodniczący nie może pełnić swojej funkcji, pozostali Członkowie Zarządu mogą dzielić obowiązki lub wybrać zastępcę

- jeżeli Sekretarz lub Skarbnika nie mogą dalej pełnić swoich funkcji, pozostali Członkowie Zarządu mogą dzielić obowiązki lub wybrać zastępców.

 

Wybrani Oficerowie Rady Gubernatorów będą służyć jako powiernicy funduszu specjalnego Blue Knights i będą pełnić funkcje na wybranych w ten sposób stanowiskach (zmieniony 15 lipca 2013 r.).

 

 

ARTYKUŁ V PRAWA WYBORCZE

 

Każdy Oddział ma tylko jeden (1) głos na posiedzeniu Rady Gubernatorów. W imieniu Oddziału głosuje jego Prezes lub w przypadku jego nieobecności- Wiceprezes, bądź wyznaczony Przedstawiciel, który musi być zwykłym Członkiem tego Oddziału. Przedstawiciel ten musi przedłożyć pisemne upoważnienie Sekretarzowi/Skarbnikowi Rady Gubernatorów. W razie wypadku pozostanie to w gestii Rady Gubernatorów (zmieniony 13 lipca 2015r.).

 

 

ARTYKUŁ VI DOROCZNE SPOTKANIE

 

Doroczne spotkanie Rady Gubernatorów odbywa się w miejscu Międzynarodowej Konwencji Korporacji w terminie ustalonym przez Oddział przyjmujący.

 

 

ARTYKUŁ VII SKŁADKI

 

Rada Gubernatorów otrzymuje od skarbu Korporacji do 50 centów na każdego Członka Korporacji po przedłożeniu zatwierdzonego budżetu.

 

 

ARTYKUŁ VIII REKOMPENSATA

 

Oficerowie Rady Gubernatorów nie otrzymują określonego wynagrodzenia za swoją pracę. W drodze uchwały Oficerów wykonawczych wydatki związane z rejestracją i zakwaterowaniem (w hotelu/motelu) mogą być dopuszczone do udziału w dorocznym spotkaniu wyborczym lub dorocznej konferencji. Środki pieniężne są wykorzystywane wyłącznie na Członka.

Koszty Konferencji: fundusze do 500 USD zostaną udostępnione Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi i/lub Skarbnikowi w celu uczestnictwa do jedenastu konferencji rocznie, z wyłączeniem konferencji odbywających się w ich lokalizacji.  Maksymalnie 6500 USD rocznie zostanie przeznaczone z budżetu na uczestnictwo w konferencjach (zmieniony 17 lipca 2017r.).

 

 

ARTYKUŁ IX ZMIANY W REGULAMINIE

 

Poprawki mogą być wprowadzone tylko na dorocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów i tylko po umieszczeniu ich w porządku obrad. Poprawka musi być przyjęta przez Sekretarza/Skarbnika do 1 maja i przedstawiona Członkom do 31 maja za pośrednictwem międzynarodowego korporacyjnego e-mail oraz Przewodniczącemu Konferencji, Przedstawicielom międzynarodowym a także opublikowana na międzynarodowej stronie internetowej. Poprawka musi zostać zatwierdzona przez 2/3 większości Członków obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do głosowania.

Góra  Powrót  
motowolski.pl
olekmotocykle.pl
redblack.media
Motocykl - Blue Knights Poland I

śląskie fibroscan  biopsja wątroby, fibroscan  marskość wątroby, fibroscan